Ds. A. W. C. Bester

Vredendal Wes

10 Oktober 1976

 

Onderwerp:       Laat u Naam geheilig word

 

Lees:                    Psalm 8

 

Teks:                    Psalm 8 vers 2

        Matthéüs 6 vers 9

 

Sing:                     Psalm 147 vers 1

        Psalm 8 verse 1 en 3

        Gesang 76 vers 1

 

“Psalm agt is ʼn wonderlike Psalm. Dit beskryf die skepping in die begin toe God die mens gemaak het na sy beeld, heerlik en goed: ‘U het hom ʼn weinig minder gemaak as ʼn goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon.’ (Ps 8:6)

 

“Tog besing Dawid nie in hierdie Psalm die mens in die eerste plek nie. Nee, God kom eerste: ‘O HERE, onse Here, hoe heerlik is u Naam op die ganse aarde! U wat u majesteit gelê het op die hemele.’ (Ps 8:2)

 

“En tog sê Dawid dat daar ʼn duidelike verbintenis is tussen die eer van God en die eer van die mens.

 

“Wat is die mens eintlik in homself? Hy is niks. Hy is hulpeloos en nietig. Op homself is hy sonder eer en heerlikheid in die groot skepping. Dit is God wat hom met eer en heerlikheid bekroon het en hom heerser gemaak het oor die werk van God se hande.

 

“Broers en Susters, wat Dawid in Psalm agt wil sê, is dat die heerlikheid van die mens afhanklik is van die heerlikheid van God. Die ware menslikheid kan nie bestaan sonder erkenning van die ware Godheid van God nie. Die heerlikheid van die mens lê eintlik in die handhawing van die regte verhouding tot sy Skepper. Waar God se Naam dus nie meer die eer en heerlikheid gegee word nie, daar verval die mens in ellende.

 

“Baie oorsake is in die loop van tyd geblameer vir die onheil in hierdie wêreld. Maar daar is volgens my diepste oortuiging net een oorsaak: Die mens het God verloor en vergeet. Die mens het sy rug gekeer op God, die Ewige Lig. En omdat hy hierdie Lig nie meer ken nie, verkeer hy in duisternis.

 

“ʼn Blom verwelk as jy hom pluk en ʼn boom sterf as jy sy wortels afkap. Só sterf die mens as sy band met God deurgesny word. As die mens sy verhouding met God verbreek, word alles uit harmonieuse verband geruk en verskuif. Waar God se Naam nie meer geheilig word nie, gaan die menslikheid van die mens verlore. Dan erken mense mekaar nie meer as kinders van een Vader nie. Dan leef mense soos vreemdes en vyande, soms onder die skyn van beskawing en welwillendheid, terwyl hulle ten diepste beesagtig en aanmatigend teenoor mekaar is.

 

“Dan bid Jesus Christus hierdie gebed, wat ook moet kom uit die hart van God se kinders: ‘Onse Vader wat in die hemele is, laat u Naam geheilig word’. (Matt 6:9)

 

“Dit is ʼn smeking. Dit is ʼn geroep om herstel. In die eerste plek word hier gebid en gesê: Vader die wêreld sterf weg omdat hulle U nie ken nie. Ons het U verloor. Ons noem U nie meer nie. Ons swyg U dood op aarde. Die mens ignoreer U. In die wêreld is daar geen plek vir U nie. U heilige Naam word gruwelik as ʼn vloekwoord gebruik en onteer.

 

“Hierdie gebed bely: Vader, die mens weet nie meer hoe heilig U is nie, hoe groot en goed U is nie. Ons het u Naam misken. Ons misbruik u Naam. Ons kan Psalm agt nie meer sing nie. Daarom, o God, neem U plek weer in. Openbaar uself aan hierdie donker en verwarde wêreld: ‘ … laat u Naam geheilig word’.

 

“As ons hierdie gebed só sien, sal ons dadelik die geweldige betekenis daarvan besef. Hierdie gebed moet algehele prioriteit in ons lewens hê. Die verhouding en verband tussen God en die mens moet herstel word.

 

“Hierdie gebed is die belangrikste van alle gebede, omdat alle verdere gebede daarvan afhang. Daarsonder kan die koninkryk van God nie kom nie en kan God se wil nie geskied nie. Ons het geen reg op ons daaglikse brood en op verlossing van die bose en vergewing van ons skulde, as ons nie die absolute heiligheid van God se Naam respekteer nie.

 

“Om hierdie gebed goed te verstaan, moet ons begryp wat die begrippe ‘Naam’ en ‘heiligheid’ beteken.

 

“Broers en Susters, ons sou nooit die Naam van God geken het, as God Hom nie aan ons bekend gemaak het nie. Maar nou is dit juis wonderlik dat die ondeurgrondelike, onnoembare God sy Naam aan sy skepsels geopenbaar het en daardeur vir ons kom sê het wie Hy eintlik is.

 

“Om iemand op sy naam te noem, beteken dat ons baie na aan so iemand is. Ons laat nie toe dat elkeen ons by die naam noem nie. Soms wil ons liewer incognito bly om onbekend en vry rond te gaan. ʼn Mens vind dit veral by hooggeplaasdes.

 

“Jou naam is een met jou. Ons naam is so een met ons, dat ons in ʼn sekere sin die naam self is. Daarom is die mens so gesteld op sy naam. Dit mag nie beswadder en vertrap word nie.

 

“Wie God se Naam ken en eer, ken en eer God. Hy wat God by die Naam noem, sê ook daarmee dat hy naby aan God is. Wie God se Naam ontheilig, onteer God.

 

“En wat beteken ‘heilig’? Dit is om sonde te ontvlug. Dit kan verder beteken om iets af te sonder vir ʼn bepaalde doel. Só staan God ook apart en afgeskei van die wêreld en daarom is Hy heilig.

 

“Maar die begrip ‘heilig’ het nog ʼn dieper betekenis. Die grondwoord vir heilig in die Semitiese tale lei ons tot ʼn woord wat straal of uitstraal beteken.

 

“Dat God heilig is, beteken dus dat sy deugde soos die strale van die son, alles omstraal en alle duisternis en onsekerheid opklaar. Waar God spreek, daar is duidelikheid, helderheid en is alle teenspraak uitgesluit.

 

“Die heiligheid van God se Naam beteken dus dat ons in ons lewens alles moet aflê wat die luister en uitstraling van God se Naam kan verduister. Ons moet die newels help verdryf wat God se Naam so gruwelik ontheilig.

 

“Met ‘… laat u Naam geheilig word’ smeek ons dat ons Hemelse Vader sy heiligheid aan die wêreld sal toon. Dit wil sê, die mens staan nooit op die voorgrond nie. Nee, daar word gesmeek dat ons God se Naam sal eer, want daarsonder kan God nie die hoogste doel in sy skepping, naamlik sy doel met ons lewens, bereik nie.

 

“Broers en Susters, om God die eer en heerlikheid te gee, moet ons allereers in die regte verhouding met Hom staan. God openbaar sy Naam aan ons op soveel maniere. Die hemele en die aarde verkondig sy deugde en die werk van sy hande. Maar waar leer ons God se Naam beter ken as op Golgota? Daar het Jesus vir die mens se sondes gesterf.

 

“Ons moet die Naam van God met ons monde eer. Dit wil sê, bely. Wie God waarlik ken, sal saam sing: ‘Heilig, heilig, heilig is die HERE van die leërskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol!’ (Jes 6:3) En hulle sal uitjubel:

 

“‘Daar is geen land so vêr of woes geleë

“‘Geen strand o Heer of wilde waterweë

“‘Geen hemelsfeer in die oneindigheid

“‘Of orals blink u Naam en majesteit.’

 

“As ons hierdie gebed bid, dan vra ons God om ons genadig te wees, sodat ons in lewe en wandel sy Naam mag prys. En Broers en Susters, dan is die doel van ons lewens nie meer onsself nie. Nee, dan sterf jy aan jouself en neem God jou lewe oor. Dan staan jou lewe onder die albestuur van God.

 

“Daar was Een wat God se Naam geheilig het: Jesus Christus. Dit het aan die kruis ʼn toppunt bereik toe Jesus triomfantlik gesê het: ‘Ek het U verheerlik op die aarde. Die werk wat U My gegee het om te doen, het Ek volbring.’ (Joh 17:4)

 

“Geliefdes, ons kan Jesus Christus maar net as voorbeeld probeer nastreef. Ons is te swak om sy Naam na regte te heilig. Daarom bid ons: ‘… laat u Naam geheilig word’. En maak ons waardig vir u diens.

 

“Amen.”

 

 

 

 

 

 

Die Afrikaanse preke is transkripsies van die preeknotas van wyle ds. A. W. C. Bester, ʼn voormalige predikant in die ou NG Kerk - wat die Moederkerk van Suid-Afrika was.

 

Hierdie preke kan met vrymoedigheid gekopieer en versprei word.

 

Dominee Bester se preek hierbo, saam met voorheen geplaasde preke, verskyn hieronder in ʼn pdf formaat wat makliker lees op selfone.

 

Nog ʼn leraar wat die SACN sonder voorbehoud aanbeveel is dr. Charles Stanley. Sy daaglikse boodskappe in Engels verskyn op die webwerf: www.intouch.org

 

Gelowiges wat waarde in hierdie preke vind, moet daarteen waak dat dit hulle nie weerhou van ware Christenkerke en gemeenskap met heiliges in hulle gemeenskappe nie.

 

Ons beoog om elke tweede week ʼn nuwe preek te plaas, alhoewel dit nie altyd moontlik is nie.

 

 

Preke in pdf formaat:

 

Laat u Naam geheilig word.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die tuin om die graf.pdf
Adobe Acrobat document [99.4 KB]
God met ons.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
'n Kind is gebore.pdf
Adobe Acrobat document [85.2 KB]
Sonder Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [144.3 KB]
Hoe ver is die nag.pdf
Adobe Acrobat document [111.6 KB]
Die Brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [80.4 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Gereed vir die reis.pdf
Adobe Acrobat document [101.5 KB]
Tiende gebod.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Die wegraping.pdf
Adobe Acrobat document [182.5 KB]
Lewende water en die hel.pdf
Adobe Acrobat document [98.7 KB]
Dit is die HERE se stryd.pdf
Adobe Acrobat document [133.9 KB]
Die brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [85.4 KB]
Liefde in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [114.1 KB]
Kinderdoop.pdf
Adobe Acrobat document [114.4 KB]
Lidmaat van die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [86.2 KB]
God regeer.pdf
Adobe Acrobat document [86.0 KB]
Gebed - Liefde tot God en medemens.pdf
Adobe Acrobat document [84.3 KB]
God roep ons.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
God is onse God.pdf
Adobe Acrobat document [82.7 KB]
Gideon.pdf
Adobe Acrobat document [103.1 KB]
Hier is ek en my kinders.pdf
Adobe Acrobat document [102.5 KB]
Die Lam van God.pdf
Adobe Acrobat document [76.9 KB]
Vlees vs Gees.pdf
Adobe Acrobat document [81.3 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Benjamin.pdf
Adobe Acrobat document [86.8 KB]
Afgodery en skyngodsdiens.pdf
Adobe Acrobat document [89.6 KB]
Triomftog van die Evangelie.pdf
Adobe Acrobat document [86.9 KB]
Biddag vir die Jeug.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Eindtydse Antichris.pdf
Adobe Acrobat document [121.1 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [109.8 KB]
Die Opstanding.pdf
Adobe Acrobat document [90.2 KB]
Goeie Vrydag.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Geloof wat oorwin.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [89.4 KB]
Jou sonde affekteer ander.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Unieke hofsaak.pdf
Adobe Acrobat document [86.4 KB]
Moenie julle kinders vertoorn nie.pdf
Adobe Acrobat document [99.9 KB]
Alles is teen my.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Vergeef ons ons skulde.pdf
Adobe Acrobat document [85.6 KB]
Nie verlore.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die gelowige Jongmens.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Profetiese roeping.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Laat u wil geskied.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Sending en Evangelisasie.pdf
Adobe Acrobat document [97.9 KB]
Hoorder van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [99.2 KB]
Om vergenoeg te wees.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [90.7 KB]
Voorbereiding vir Kersfees.pdf
Adobe Acrobat document [84.0 KB]
Eer jou ouers.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Ontnugtering.pdf
Adobe Acrobat document [80.7 KB]
Geen veroordeling in Christus.pdf
Adobe Acrobat document [95.7 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Tweede gebod.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
Opvoeding van kinders.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Voorsienigheid van God.pdf
Adobe Acrobat document [93.8 KB]
Intree preek.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Daaglikse brood.pdf
Adobe Acrobat document [85.8 KB]
Dwase en wyses in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [91.8 KB]
Sendingopdrag.pdf
Adobe Acrobat document [124.4 KB]
Geloftedag 1973.pdf
Adobe Acrobat document [90.4 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Hervorm.pdf
Adobe Acrobat document [88.3 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [84.2 KB]
Jesus die ware Brood en Drank.pdf
Adobe Acrobat document [82.1 KB]
Jesus Christus is in beheer.pdf
Adobe Acrobat document [80.9 KB]
Geloof.pdf
Adobe Acrobat document [101.7 KB]
Pinkster - Vernuwing deur vervulling.pdf
Adobe Acrobat document [77.6 KB]
Pinkster - Vernuwing vereis Heilsekerhei[...]
Adobe Acrobat document [82.6 KB]
Pinkster - Belewing van verlossing.pdf
Adobe Acrobat document [78.2 KB]
Pinkster - Vernuwing deur bekering.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Pinkster - Nood wat om vernuwing roep.pd[...]
Adobe Acrobat document [83.3 KB]
Pinkster - God vernuwe ons.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Vreeslike gebedsbyeenkoms.pdf
Adobe Acrobat document [87.1 KB]
Vergewing.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Geen vrugte.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Twee kerkgangers.pdf
Adobe Acrobat document [109.9 KB]
Grenslose vergifnis.pdf
Adobe Acrobat document [84.4 KB]
Wees soos Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [86.1 KB]
Jongmens op die lewensee.pdf
Adobe Acrobat document [111.7 KB]
Jona.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Jesus se verskyning aan Petrus.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Bly by ons Heer.pdf
Adobe Acrobat document [81.7 KB]
Watter stem volg jy.pdf
Adobe Acrobat document [82.2 KB]
God se wil.pdf
Adobe Acrobat document [149.9 KB]
Dien God met jou lewe.pdf
Adobe Acrobat document [145.5 KB]
Sonde en redding.pdf
Adobe Acrobat document [241.0 KB]
Ons Vader in die Hemel.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
God se teenwoordigheid.pdf
Adobe Acrobat document [153.4 KB]
Geloftedag 1968.pdf
Adobe Acrobat document [119.8 KB]
Die verlore seun.pdf
Adobe Acrobat document [149.4 KB]
Brief van Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Geloof die rigtingwyser.pdf
Adobe Acrobat document [149.8 KB]
Losprys vir jou siel.pdf
Adobe Acrobat document [240.8 KB]
Beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Troos.pdf
Adobe Acrobat document [151.4 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Is jou gesindheid reg.pdf
Adobe Acrobat document [150.9 KB]
As God nie uitkoms gee nie.pdf
Adobe Acrobat document [148.5 KB]
Metamorfose.pdf
Adobe Acrobat document [237.3 KB]
Dawid en Absalom.pdf
Adobe Acrobat document [157.7 KB]
Jesus klop aan die deur.pdf
Adobe Acrobat document [153.2 KB]
Padmakers.pdf
Adobe Acrobat document [145.8 KB]
Wie is die belangrikste.pdf
Adobe Acrobat document [156.3 KB]
Simson.pdf
Adobe Acrobat document [152.3 KB]
Pinkster 9 - Gedaanteverwisseling van di[...]
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Pinkster 8 - Bediening van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [152.9 KB]
Pinkster 7 - Die Liefde.pdf
Adobe Acrobat document [149.2 KB]
Pinkster 6 - Die Gawes van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [153.0 KB]
Pinkster 5 - Wysheid van die wereld dwaa[...]
Adobe Acrobat document [105.6 KB]
Pinkster 4 - Die Gees en die toekoms.pdf
Adobe Acrobat document [226.8 KB]
Pinkster 3 - Lewe deur die Gees.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Pinkster 2 - Onder wie se heerskappy lee[...]
Adobe Acrobat document [153.6 KB]
Pinkster 1 - Wat doen die Heilige Gees.p[...]
Adobe Acrobat document [329.7 KB]
Beklee jou met die nuwe lewe.pdf
Adobe Acrobat document [239.8 KB]
As die deure toegaan.pdf
Adobe Acrobat document [103.8 KB]
Soek God op die regte plek.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Terug na God - die nuwe begin.pdf
Adobe Acrobat document [152.5 KB]
Plig as ouer.pdf
Adobe Acrobat document [87.3 KB]
Gehoorsaamheid.pdf
Adobe Acrobat document [144.4 KB]
Om vas te staan in onseker tye.pdf
Adobe Acrobat document [156.6 KB]
Wag op die HERE.pdf
Adobe Acrobat document [110.2 KB]
Die ouer se taak.pdf
Adobe Acrobat document [85.0 KB]
Spreek HERE.pdf
Adobe Acrobat document [236.0 KB]
Die Boek van Beloftes.pdf
Adobe Acrobat document [146.8 KB]
Ware Vryheid.pdf
Adobe Acrobat document [159.5 KB]
Goddank - ook die God van Isak en Jakob.[...]
Adobe Acrobat document [181.2 KB]
Die lewende God bied lewende hoop.pdf
Adobe Acrobat document [152.7 KB]
Selfverwesenliking deur Godsvrug.pdf
Adobe Acrobat document [238.8 KB]
Saggéüs ontmoet Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [153.8 KB]
Waar is God.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]
Regte verhouding tot God en jou naaste.p[...]
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Die eis van die liefde.pdf
Adobe Acrobat document [145.3 KB]
Die Huwelikslewe.pdf
Adobe Acrobat document [148.6 KB]
Die krag van dwaling om die leuen te glo[...]
Adobe Acrobat document [228.2 KB]
Geniet die lewe.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Geloofsekerheid.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Diens van barmhartigheid - van verste to[...]
Adobe Acrobat document [152.8 KB]
Erns vandag met die oog op die Ewigheid.[...]
Adobe Acrobat document [358.1 KB]
Afhanklik van God.pdf
Adobe Acrobat document [154.8 KB]
'n Lewende Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Die Hemelse Troongesig.pdf
Adobe Acrobat document [141.4 KB]
'n Christen is nie besorg nie.pdf
Adobe Acrobat document [154.2 KB]
Eenheid van die Heiliges.pdf
Adobe Acrobat document [74.0 KB]
Brandend vir Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [149.1 KB]
Diensbaarheid.pdf
Adobe Acrobat document [142.7 KB]
Jou identiteit.pdf
Adobe Acrobat document [148.9 KB]
Vernuwing deur beslissing.pdf
Adobe Acrobat document [139.6 KB]
Wat verhinder vernuwing.pdf
Adobe Acrobat document [145.7 KB]
Betekenis van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [154.6 KB]
Die woestyn.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Wedergebore.pdf
Adobe Acrobat document [245.0 KB]
Verlange na die paradys.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Toewyding aan God.pdf
Adobe Acrobat document [224.9 KB]
Klein dogtertjie in die Vreemde.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]