Indien dit die eerste keer is dat jy hierdie preke lees, lees eers die preek God se Woord werk. Dit behoort dan duidelik te wees waarom Dominee Bester se preke so waardevol is. Dit verskyn hieronder in pdf formaat onder die lys van vorige geplaasde preke.

 

Dominee Bester se vrou, Tannie Emsie Bester, wat onlangs oorlede is, het Dominee Bester se preke wat hier verskyn, aan ons beskikbaar gestel. Ons sal haar altyd dankbaar bly daarvoor.
 
Sy was baie dankbaar oor die plasing van Dominee Bester se preke en het gesê: Wie sou ooit kon dink dat Dominee Bester se bediening na sy dood sou voortgaan.

 

Die huidige boodskap is:

 

Ds. A. W. C. Bester

Vredendal Wes

4 Februarie 1979

 

Onderwerp:       Ons kinders se geestelike welstand

       Biddag vir die Jeug

 

Lees:                 Klaagliedere 2 verse 13 tot 22

 

Teks:                 Klaagliedere 2 vers 19

 

Sing:                 Psalm 68 vers 13

      Gesang 306 vers 1

      Gesang 177 verse 1 en 5

 

“Jeremia het hierdie woorde uitgeroep toe hy die beleëring en verwoesting van die trotse stad Jerusalem deur die Chaldeërs in 587 v.C. gesien het. Hy was ooggetuie van die vernietiging van Jerusalem. Dit was werklik iets om oor te ween dat mense die lieflikste stede gebou het, om daarna in oorloë soos ploeglande omgeploeg te word. Só is Hiroshima op ʼn Sondagmôre deur een atoombom met die grond gelyk gemaak.

 

“Maar daar was ʼn groot verskil tussen die vernietiging van Hiroshima en Jerusalem. Jerusalem is nie net met mensehande vernietig nie. Dit was die HERE wat daar sy altaar en heiligdom verwerp het. En die oorsaak daarvan was die sonde!

 

“Die vernietiging, wreedhede, vernedering en ellende van die Jode was onbeskryflik. En soos dit telkens in oorloë die geval was, was dit die kinders wat dit die swaarste moes ontgeld en wat die bitterste gely het. As gevolg van die langdurige beleëring was daar nie meer kos in die stad nie. Die gevolg was matelose hongersnood. Ouers het niks gehad om vir hulle kinders te ete te gee nie; en kinders en suigelinge het tevergeefs om voedsel gesmeek.

 

“Onder hierdie omstandighede het Jeremia geen beter uitweg geken as om tot God te bid nie. Hy het die volk opgeroep om hulle te bekeer. Hy het vir hulle ingetree en vir hulle by God voorspraak gedoen.

 

“Wanneer ons kerk vandag oor die welsyn van ons Jeug nadink, moet ons in die eerste instansie die HERE dank dat ons nie soos Jeremia rede het om voor God te weeklaag vanweë broodsgebrek nie. Daar is Goddank nog nie sprake van hongersnood in ons land nie. Wat lewensmiddele en lewenspeil betref, het ons in teendeel nog oorvloed. Deur God se genade het ons geen probleem om in ons kinders se liggaamlike behoeftes te voorsien nie. Ons het ontsaglik veel stof tot dankbaarheid.

 

“Hierteenoor is die vraag vanmôre of baie van ons kinders nie in geestelike nood is nie? Jeremia se woorde kan net sowel op die geestelike nood van baie van ons kinders van toepassing wees: ‘Staan op, skreeu in die nag by die begin van die nagwake, stort jou hart uit soos water voor die aangesig van die HERE, hef jou hande op na Hom, ter wille van die lewe van jou kinders wat versmag van honger by die hoek van al die strate.’ (Klaagl 2:19)

 

“Broers en Susters, dit is ʼn feit dat die Jeug van vandag vasgevang is in die greep van ʼn tydgees wat vir heilige dinge geen plek het nie. En daardie greep word met die gang van die jare net vaster. Daarom heers daar in die gemoed van ons jongmense dikwels ontsettende verwarring en onsekerheid. Hulle verkeer letterlik en figuurlik op die hoek van al die strate. Dit is paaie wat elkeen op sy beurt nooi en wink met die aanloklikste en verleidelikste aanbiedinge aan ontvanklike harte. Baie het reeds geval deur die swaard van die vyand: ‘Op die grond lê jonk en oud in die strate; my jonkvroue en my jongmanne het deur die swaard geval’. (Klaagl 2:21) Daar is vertrapte eer, vernielde hoop en baie is oorgegee aan die vors van die dood.

 

“In hierdie tyd van benoudheid, wanneer ons jeug só beleër word, soek God gelowiges in sy Kerk en onder ons volk, wat die hande soos Jeremia van ouds sal ophef ter wille van die lewe en redding van ons kinders. Mense wat nie sal omgee om selfs in nagtelike ure vir hulle te bid en onophoudelik vir hulle in te tree nie, omdat dit vir hulle gaan oor hulle kosbaarste besitting: die Kerk van môre en die volk van die toekoms.

 

“Broers en Susters, die toekoms sal veel afhang van wat ons met en vir ons jeug doen op geestelike gebied. Die stryd is gewis verlore as hierdie mense nie geestelik paraat is nie. Hulle lewens moet deur God regeer en bestier word. Hulle rigsnoer op die lewenspad moet die onwrikbare geloof in God wees. Hulle moet weet dat die Woord van God die onbetwisbare waarheid is. Méér nog, dat dit die enigste norm is waarvolgens die lewe ingerig moet word. Hulle moet geleer word om met die uitsprake van die Bybel rekening te hou in hulle soeke na antwoorde op hulle vrae en oplossings vir hulle vraagstukke. En hulle moet hulle nie deur die sekulêre tydgees laat lei nie. Dit moet by hulle ingeskerp word dat die mens ten alle tye en in alle situasies ʼn verantwoordelike wese is, omdat God jou aangespreek het en jy teenoor Hom ʼn antwoord verskuldig is.

 

“Wat sal ons dan vir ons Jeug bid?

 

“Broers en Susters, dat die HERE op hulle lewens beslag sal lê. En dat hulle hul volkome aan die Here Jesus sal oorgee as die enigste Leidsman van hulle lewens. Hy is die Brood van die lewe, die enigste ware Brood wat sielehonger stilmaak.

 

“Ons moet vra dat hulle oorwinnaars sal wees in die stryd teen die sonde.

 

“Ons moet bid dat God ons kinders sterk sal maak in die geloof vir die stryd en taak wat op hulle wag.

 

“Ons moet vra dat God sal gee dat hulle ryk in Godvrug en voorbeeldig in lewenswandel sal wees en dat hulle aan die Kerk getrou sal bly.

 

“Ons moet bid dat hulle sal besef dat ons volk ʼn roeping in Suid-Afrika het.

 

“Maar Broers en Susters, dit is belangrik dat as ons hierdie dinge vir ons kinders begeer, dit ook waar moet wees in ons eie lewens. Dat God beslag gelê het op ons eie lewens. Dat ons aan Jesus oorgegee is en dat die Woord van God die enigste norm in ons lewens is. Dit skep ʼn ontsettende verwarring in die lewe van jongmense as volwassenes een ding preek, terwyl hulle die verkeerde doen.

 

“Die een groot verantwoordelikheid wat ons as ouers in hierdie omstandighede op ons skouers moet neem, is om te sorg dat ons toegerus is en in staat is om in die behoefte van honger harte te voorsien. Die Profeet het gesê: Skreeu in die nag en stort jou hart uit ter wille van jou kinders. Daar is ongetwyfeld menige ouer wat snags wakker lê met kommer oor sy of haar kind. Daardie rustelose nagwake kan nuttig deurgebring word in gebed.

 

“U en ek het ʼn onmisbare en uiters belangrike plek in die vorming en uitbouing van ons seuns en dogters. Ons is die tuiniers wat God aangestel het om hulle soos plante op te kweek. Ons is die beeldhouers wat God daargestel het om ons kinders te vorm tot ʼn sieraad in God se Kerk en volk. En ʼn ouer mag hierdie plig nooit versuim of aan ander oorlaat nie. Hierdie taak kan u en ek alleen vervul as ons self vas staan in die geloof, in die gebed en in die Woord. Alleen dán kan ek my kind se hand vat en hom of haar na Jesus toe lei.

 

“En as dit gebeur, kan ons saam met Dawid in dankbaarheid voor God bely: ‘Welgeluksalig is die volk met wie dit so gaan; welgeluksalig is die volk wie se God die HERE is!’ (Ps 144:15)

 

“Laat ons en ons kinders dan op hierdie dag van gebed naby mekaar kom staan voor God se troon van genade. Laat ons opnuut ons liefde vir God en vir mekaar bely. Laat ons ons opnuut weer in heilige erns verbind tot die opkweking en uitbeiteling van ons kinders se lewens. Laat ons die toekoms instap nie met wanhoop nie, maar met geloof en dankbaarheid vir ons Jeug. En vir die vastigheid wat ons nog onder hulle opmerk.

 

“Mag die vrees van die HERE in die hart van ouer en kind woon, want, soos die Spreukedigter sê, daarin is ʼn groot sekerheid. Dit is die enigste sekerheid in ons snel veranderende en wisselvallige wêreld.

 

“Daarom ‘staan op, skreeu in die nag by die begin van die nagwake, stort jou hart uit soos water voor die aangesig van die HERE, hef jou hande op na Hom, ter wille van die lewe van jou kinders’.

 

“Die boek Klaagliedere eindig met ʼn vraagteken. Maar gelukkig het die kruis van Golgota hierdie vraagteken in ʼn uitroepteken verander. By die kruis spaar God die stad en sy mense. Hy het die Verlosser buite die stad geneem en al sy toorn daar op Hom gewerp. Nou is daar nie meer veroordeling vir dié wat in Jesus Christus skuil nie.

 

“Die dag kom dat die nuwe Jerusalem vanuit die Hemel op aarde sal neerdaal. Dit sal ʼn stad wees wat mense nie sal kan vernietig nie. Die mens sal dit ook nie wil vernietig nie, want God sal dan die mens van alle sonde gewas het.

 

“Daardie dag sal ons klaagliedere vir feessange verruil word.

 

“Amen.”

 

 

 

 

Die Afrikaanse preke is transkripsies van die preeknotas van wyle ds. A. W. C. Bester, ʼn voormalige predikant in die ou NG Kerk - wat die Moederkerk van Suid-Afrika was.

 

Hierdie preke kan met vrymoedigheid gekopieer en versprei word.

 

Dominee Bester se preek hierbo, saam met voorheen geplaasde preke, verskyn hieronder in ʼn pdf formaat wat makliker lees op selfone. 

 

Indien jy 'n probleem ondervind om 'n preek in pdf formaat met Adobe oop te maak, "save" dit eers op jou rekenaar en maak dit dan oop. 

 

Nog ʼn leraar wat die SACN sonder voorbehoud aanbeveel is dr. Charles Stanley. Sy daaglikse boodskappe in Engels verskyn op die webwerf: www.intouch.org

 

Gelowiges wat waarde in hierdie preke vind, moet daarteen waak dat dit hulle nie weerhou van ware Christenkerke en gemeenskap met heiliges in hulle gemeenskappe nie.

 

Ons beoog om elke tweede week ʼn nuwe preek te plaas, alhoewel dit nie altyd moontlik is nie.

 

 

Vorige Preke in pdf formaat:

 

Ons kinders se geestelike welstand.pdf
Adobe Acrobat document [89.5 KB]
Liefde vir jou vyande.pdf
Adobe Acrobat document [91.1 KB]
Droogte.pdf
Adobe Acrobat document [112.4 KB]
Vlees versus Gees.pdf
Adobe Acrobat document [82.2 KB]
Tweesoortige hoop.pdf
Adobe Acrobat document [92.5 KB]
Moses.pdf
Adobe Acrobat document [98.7 KB]
Wees sterk deur Jesus se genade.pdf
Adobe Acrobat document [89.2 KB]
Christendiens.pdf
Adobe Acrobat document [125.6 KB]
Die ware God.pdf
Adobe Acrobat document [225.9 KB]
God se genade en vrede.pdf
Adobe Acrobat document [111.2 KB]
Plaasvervanger.pdf
Adobe Acrobat document [83.6 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [90.6 KB]
God se Woord werk.pdf
Adobe Acrobat document [155.7 KB]
Dal van beslissing en Sion van behoud.pd[...]
Adobe Acrobat document [141.6 KB]
Gryp na die ewige lewe.pdf
Adobe Acrobat document [99.3 KB]
Kind of slaaf.pdf
Adobe Acrobat document [93.4 KB]
Sing te midde van beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [94.8 KB]
Saul.pdf
Adobe Acrobat document [131.1 KB]
Die tragedie van Lot se lewe.pdf
Adobe Acrobat document [88.6 KB]
Tot 'n val en opstanding van baie.pdf
Adobe Acrobat document [93.4 KB]
Bou vir jou 'n ark.pdf
Adobe Acrobat document [106.7 KB]
Dit is julle uur.pdf
Adobe Acrobat document [83.9 KB]
Algehele ontaarding.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Die opstanding.pdf
Adobe Acrobat document [150.2 KB]
In 'n tyd soos hierdie.pdf
Adobe Acrobat document [88.8 KB]
Harde woorde.pdf
Adobe Acrobat document [91.2 KB]
Die gemeente - die kroon van roem.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Lyding.pdf
Adobe Acrobat document [87.0 KB]
Moedeloosheid.pdf
Adobe Acrobat document [105.1 KB]
Laat u koninkryk kom.pdf
Adobe Acrobat document [82.3 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Laat u Naam geheilig word.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die tuin om die graf.pdf
Adobe Acrobat document [99.4 KB]
God met ons.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
'n Kind is gebore.pdf
Adobe Acrobat document [85.2 KB]
Sonder Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [144.3 KB]
Hoe ver is die nag.pdf
Adobe Acrobat document [111.6 KB]
Die Brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [80.4 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Gereed vir die reis.pdf
Adobe Acrobat document [101.5 KB]
Tiende gebod.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Die wegraping.pdf
Adobe Acrobat document [182.5 KB]
Lewende water en die hel.pdf
Adobe Acrobat document [98.7 KB]
Dit is die HERE se stryd.pdf
Adobe Acrobat document [133.9 KB]
Die brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [85.4 KB]
Liefde in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [114.1 KB]
Kinderdoop.pdf
Adobe Acrobat document [114.4 KB]
Lidmaat van die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [86.2 KB]
God regeer.pdf
Adobe Acrobat document [86.0 KB]
Gebed - Liefde tot God en medemens.pdf
Adobe Acrobat document [84.3 KB]
God roep ons.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
God is onse God.pdf
Adobe Acrobat document [82.7 KB]
Gideon.pdf
Adobe Acrobat document [103.1 KB]
Hier is ek en my kinders.pdf
Adobe Acrobat document [102.5 KB]
Die Lam van God.pdf
Adobe Acrobat document [76.9 KB]
Vlees vs Gees.pdf
Adobe Acrobat document [81.3 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Benjamin.pdf
Adobe Acrobat document [86.8 KB]
Afgodery en skyngodsdiens.pdf
Adobe Acrobat document [89.6 KB]
Triomftog van die Evangelie.pdf
Adobe Acrobat document [86.9 KB]
Biddag vir die Jeug.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Eindtydse Antichris.pdf
Adobe Acrobat document [121.1 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [109.8 KB]
Die Opstanding.pdf
Adobe Acrobat document [90.2 KB]
Goeie Vrydag.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Geloof wat oorwin.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [89.4 KB]
Jou sonde affekteer ander.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Unieke hofsaak.pdf
Adobe Acrobat document [86.4 KB]
Moenie julle kinders vertoorn nie.pdf
Adobe Acrobat document [99.9 KB]
Alles is teen my.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Vergeef ons ons skulde.pdf
Adobe Acrobat document [85.6 KB]
Nie verlore.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die gelowige Jongmens.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Profetiese roeping.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Laat u wil geskied.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Sending en Evangelisasie.pdf
Adobe Acrobat document [97.9 KB]
Hoorder van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [99.2 KB]
Om vergenoeg te wees.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [90.7 KB]
Voorbereiding vir Kersfees.pdf
Adobe Acrobat document [84.0 KB]
Eer jou ouers.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Ontnugtering.pdf
Adobe Acrobat document [80.7 KB]
Geen veroordeling in Christus.pdf
Adobe Acrobat document [95.7 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Tweede gebod.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
Opvoeding van kinders.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Voorsienigheid van God.pdf
Adobe Acrobat document [93.8 KB]
Intree preek.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Daaglikse brood.pdf
Adobe Acrobat document [85.8 KB]
Dwase en wyses in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [91.8 KB]
Sendingopdrag.pdf
Adobe Acrobat document [124.4 KB]
Geloftedag 1973.pdf
Adobe Acrobat document [90.4 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Hervorm.pdf
Adobe Acrobat document [88.3 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [84.2 KB]
Jesus die ware Brood en Drank.pdf
Adobe Acrobat document [82.1 KB]
Jesus Christus is in beheer.pdf
Adobe Acrobat document [80.9 KB]
Geloof.pdf
Adobe Acrobat document [101.7 KB]
Pinkster - Vernuwing deur vervulling.pdf
Adobe Acrobat document [77.6 KB]
Pinkster - Vernuwing vereis Heilsekerhei[...]
Adobe Acrobat document [82.6 KB]
Pinkster - Belewing van verlossing.pdf
Adobe Acrobat document [78.2 KB]
Pinkster - Vernuwing deur bekering.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Pinkster - Nood wat om vernuwing roep.pd[...]
Adobe Acrobat document [83.3 KB]
Pinkster - God vernuwe ons.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Vreeslike gebedsbyeenkoms.pdf
Adobe Acrobat document [87.1 KB]
Vergewing.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Geen vrugte.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Twee kerkgangers.pdf
Adobe Acrobat document [109.9 KB]
Grenslose vergifnis.pdf
Adobe Acrobat document [84.4 KB]
Wees soos Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [86.1 KB]
Jongmens op die lewensee.pdf
Adobe Acrobat document [111.7 KB]
Jona.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Jesus se verskyning aan Petrus.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Bly by ons Heer.pdf
Adobe Acrobat document [81.7 KB]
Watter stem volg jy.pdf
Adobe Acrobat document [82.2 KB]
God se wil.pdf
Adobe Acrobat document [149.9 KB]
Dien God met jou lewe.pdf
Adobe Acrobat document [145.5 KB]
Sonde en redding.pdf
Adobe Acrobat document [241.0 KB]
Ons Vader in die Hemel.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
God se teenwoordigheid.pdf
Adobe Acrobat document [153.4 KB]
Geloftedag 1968.pdf
Adobe Acrobat document [119.8 KB]
Die verlore seun.pdf
Adobe Acrobat document [149.4 KB]
Brief van Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Geloof die rigtingwyser.pdf
Adobe Acrobat document [149.8 KB]
Losprys vir jou siel.pdf
Adobe Acrobat document [240.8 KB]
Beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Troos.pdf
Adobe Acrobat document [151.4 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Is jou gesindheid reg.pdf
Adobe Acrobat document [150.9 KB]
As God nie uitkoms gee nie.pdf
Adobe Acrobat document [148.5 KB]
Metamorfose.pdf
Adobe Acrobat document [237.3 KB]
Dawid en Absalom.pdf
Adobe Acrobat document [157.7 KB]
Jesus klop aan die deur.pdf
Adobe Acrobat document [153.2 KB]
Padmakers.pdf
Adobe Acrobat document [145.8 KB]
Wie is die belangrikste.pdf
Adobe Acrobat document [156.3 KB]
Simson.pdf
Adobe Acrobat document [152.3 KB]
Pinkster 9 - Gedaanteverwisseling van di[...]
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Pinkster 8 - Bediening van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [152.9 KB]
Pinkster 7 - Die Liefde.pdf
Adobe Acrobat document [149.2 KB]
Pinkster 6 - Die Gawes van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [153.0 KB]
Pinkster 5 - Wysheid van die wereld dwaa[...]
Adobe Acrobat document [105.6 KB]
Pinkster 4 - Die Gees en die toekoms.pdf
Adobe Acrobat document [226.8 KB]
Pinkster 3 - Lewe deur die Gees.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Pinkster 2 - Onder wie se heerskappy lee[...]
Adobe Acrobat document [153.6 KB]
Pinkster 1 - Wat doen die Heilige Gees.p[...]
Adobe Acrobat document [329.7 KB]
Beklee jou met die nuwe lewe.pdf
Adobe Acrobat document [239.8 KB]
As die deure toegaan.pdf
Adobe Acrobat document [103.8 KB]
Soek God op die regte plek.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Terug na God - die nuwe begin.pdf
Adobe Acrobat document [152.5 KB]
Plig as ouer.pdf
Adobe Acrobat document [87.3 KB]
Gehoorsaamheid.pdf
Adobe Acrobat document [144.4 KB]
Om vas te staan in onseker tye.pdf
Adobe Acrobat document [156.6 KB]
Wag op die HERE.pdf
Adobe Acrobat document [110.2 KB]
Die ouer se taak.pdf
Adobe Acrobat document [85.0 KB]
Spreek HERE.pdf
Adobe Acrobat document [236.0 KB]
Die Boek van Beloftes.pdf
Adobe Acrobat document [146.8 KB]
Ware Vryheid.pdf
Adobe Acrobat document [159.5 KB]
Goddank - ook die God van Isak en Jakob.[...]
Adobe Acrobat document [181.2 KB]
Die lewende God bied lewende hoop.pdf
Adobe Acrobat document [152.7 KB]
Selfverwesenliking deur Godsvrug.pdf
Adobe Acrobat document [238.8 KB]
Saggéüs ontmoet Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [153.8 KB]
Waar is God.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]
Regte verhouding tot God en jou naaste.p[...]
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Die eis van die liefde.pdf
Adobe Acrobat document [145.3 KB]
Die Huwelikslewe.pdf
Adobe Acrobat document [148.6 KB]
Die krag van dwaling om die leuen te glo[...]
Adobe Acrobat document [228.2 KB]
Geniet die lewe.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Geloofsekerheid.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Diens van barmhartigheid - van verste to[...]
Adobe Acrobat document [152.8 KB]
Erns vandag met die oog op die Ewigheid.[...]
Adobe Acrobat document [358.1 KB]
Afhanklik van God.pdf
Adobe Acrobat document [154.8 KB]
'n Lewende Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Die Hemelse Troongesig.pdf
Adobe Acrobat document [141.4 KB]
'n Christen is nie besorg nie.pdf
Adobe Acrobat document [154.2 KB]
Eenheid van die Heiliges.pdf
Adobe Acrobat document [74.0 KB]
Brandend vir Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [149.1 KB]
Diensbaarheid.pdf
Adobe Acrobat document [142.7 KB]
Jou identiteit.pdf
Adobe Acrobat document [148.9 KB]
Vernuwing deur beslissing.pdf
Adobe Acrobat document [139.6 KB]
Wat verhinder vernuwing.pdf
Adobe Acrobat document [145.7 KB]
Betekenis van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [154.6 KB]
Die woestyn.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Wedergebore.pdf
Adobe Acrobat document [245.0 KB]
Verlange na die paradys.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Toewyding aan God.pdf
Adobe Acrobat document [224.9 KB]
Klein dogtertjie in die Vreemde.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]