Ds. A. W. C. Bester

Vredendal Wes

8 April 1977

 

Onderwerp:          Goeie Vrydag

                                Nagmaal

 

Lees:                      Johannes 19 verse 17 tot 30

 

Teks:                      Johannes 19 vers 30

 

Sing:                      Psalm 118 vers 12

       Gesang 100 vers 1

                          Gesang 105 verse 1 en 4

 

“Ons vier elke jaar Goeie Vrydag. Goeie Vrydag? Is dit die regte naam vir hierdie dag? Moet ons nie liewer van Swart Vrydag praat nie? Nog nooit was daar ʼn donkerder dag in die geskiedenis van die wêreld nie. En tog noem ons dit met reg ‘Goeie Vrydag’.

 

“Op hierdie dag het God bewys dat Hy ons oneindig lief het. Op hierdie dag het Hy vir ons die Hemel kom oopmaak en met ʼn duidelike stem vir die wêreld kom sê: ‘Dit is volbring!’ (Joh 19:30)

 

“Miskien het dit in die timmermanswinkel gebeur dat Jesus Christus weke lank gewerk het, todat sy hande seer was van die hantering van die hout en spykers. Toe die geskenk wat Hy wou gemaak en gegee het uiteindelik gereed was, het Hy Josef en Maria gaan roep: Kom kyk dit is klaar!

 

“Dit het op Golgota gebeur. Jesus Christus het drie jaar lank daaraan gewerk, totdat sy hande en voete gepyn het van die hout en die spykers. Toe was die geskenk gereed wat Hy so graag wou gegee het.

 

“Op daardie dag het Hy die mensheid nader geroep. Hy het eers water vir sy lippe gevra, sodat Hy dit helder en duidelik kon verkondig: Kyk, dit is klaar. Neem dit. ‘Dit is volbring!’

 

“Maar Broers en Susters, is dit waar? Die een vraag volg op die ander. Was hierdie woorde nie maar net die woorde van ʼn sterwende wat wou sê: nou is die lyding verby nie? Nou mag Ek uiteindelik sterwe. Die vriendelike dood is hier om My uiteindelik te verlos. Het die woorde ‘dit is volbring’ nie maar net beteken: dit is uiteindelik klaar en gedaan, asof dit die hopelose allesverlorende einde was nie?

 

“Hoe kon daar ooit op Golgota, die plek van onreg, iets volbring word, behalwe dat die haat en liefdeloosheid miskien getriomfeer het? Is daar wel iets op Golgota bereik en volbring? Het iets in hierdie bose wêreld daarna verander?

 

“Die Christendom bestaan nou reeds twintig eeue en die dood swaai nog na willekeur sy sens; en die goddeloosheid loer om te sien wie hy kan verstrengel. Dit is asof die kwaad en sonde by die dag toeneem. Oorloë en gerugte van oorloë is alledaags. Jesus van Nasaret trek nog steeds soos ʼn Vreemdeling deur die strate. Wat het Hy dan volbring?

 

“Broers en Susters, in die eersteplek beteken die woord ‘dit is volbring’ nie maar net ‘uiteindelik’ nie. Jesus Christus se dood was nie noodlot nie. Hy het doelgerig op Golgota gesterwe. Daarvoor is daar veel bewyse. Johannes skryf byvoorbeeld dat Jesus sy lewe doelbewus afgelê het: ‘Niemand neem dit van My af nie, maar Ek lê dit uit Myself af.’ (Joh 10:18) Dit was Jesus Christus se plan om te sterwe en só sy werk af te handel. Hy het sy lewe gegee. Daarom het Hy sy ‘volbring’ uitgespreek toe dit alles afgehandel was.

 

“Kon daar ooit iets op Golgota volbring word? Ja, Jesus wou dit juis hier op Golgota volbring. Daar waar dit gelyk het asof die haat gewen het. Daar het die haat verloor, omdat dit hom uitgewoed het. Daar het die liefde getriomfeer. Dit is nét daarvoor dat Jesus Christus, die Seun van God, na hierdie wêreld gekom het. Hy het in liefde alles afgelê, sodat Hy niks besit het nie en alles moes leen: ʼn krip van diere as ʼn wiegie, die kussing van die veld, ʼn esel, ʼn bovertrek van ʼn onbekende, ʼn kruis van Barábbas en ʼn graf van Josef van Arimathea. Jesus Christus het niks gehad nie, behalwe die liefde. En dit het Hy uitgedeel aan tollenaars, sondaars, verminktes en melaatses.

 

“Maar die haat kon sy liefde nie verdra nie. Daarom het die haat alles moontlik teen hierdie liefde gemonster. En die liefde het die haat uitgelok om dit op die haatlikste denkbare manier te doen: op Golgota aan ʼn vloekhout met hamers en spykers. En toe die haat gedink het dat dit gewen het, het die liefde getriomfeer. Die haat het alles van Jesus Christus weggeneem: sy volgelinge, sy klere; maar nie sy liefde nie. Jesus het aan kruis nog gebid om vergifnis vir die instrumente van haat.

 

“En nou bly die liefde. Die liefde vergaan nimmermeer nie. Tale, profesië, kulture en idees, ja, alles sal soos die haat tot niet gaan. Hulle sal ophou, maar die liefde sal vir ewig bly.

 

“Maar waarom het daar dan sedertdien so min daarvan in hierdie wêreld tereggekom? Omdat die mens hierdie geskenk van God nie aanvaar het nie. Ons wil geld hê, eer, posisie, erkenning en mag, terwyl ons grootste behoefte die liefde van God is. Ons is Christene op alle moontlike maniere, behalwe langs die weg van 1 Korinthiërs 13.

 

“Maar Broers en Susters, al het ons dit na 2000 jaar nog nie aangeneem nie, het die liefde nie verbygegaan nie. Nee, die liefde bly. Daarvan wil Jesus Christus ons op hierdie Goeie Vrydag deur die teken van sy dood, die versekering gee.

 

“Die liefde bly. Daarom bly die hoop ook. Want al is dit so dat die winter van die sonde en die dood nog altyd oor hierdie aarde woed, het ons tog eenmaal die lentebloeisel gesien. En geen winterwoede sal dit ooit ongedaan kan maak nie. Dit bly waar. Die lente is hier. Dit sal uiteindelik sigbaar word.

 

“Jesus het sy werk volbring vir ons. Dit sal uiteindelik ook in ons en om ons volbring word.

 

“‘Dit is volbring!’ So ryk en heerlik is hierdie woorde in betekenis, dat dit die tragedie van die kruis verander in ʼn vreugdeboodskap waaruit ons kan lewe tot in Ewigheid. In hierdie woorde is alles verseël wat nodig is vir ons redding; en uit hierdie woorde leef en werk ons vir die HERE.

 

“Amen.”

 

 

 

 

Die Afrikaanse preke is transkripsies van die preeknotas van wyle ds. A. W. C. Bester, ʼn voormalige predikant in die ou NG Kerk - wat die Moederkerk van Suid-Afrika was.

 

Hierdie preke kan met vrymoedigheid gekopieer en versprei word.

 

Dominee Bester se preek hierbo, saam met voorheen geplaasde preke, verskyn hieronder in ʼn pdf formaat wat makliker lees op selfone.

 

Nog ʼn leraar wat die SACN sonder voorbehoud aanbeveel is dr. Charles Stanley. Sy daaglikse boodskappe in Engels verskyn op die webwerf: www.intouch.org

 

Gelowiges wat waarde in hierdie preke vind, moet daarteen waak dat dit hulle nie weerhou van ware Christenkerke en gemeenskap met heiliges in hulle gemeenskappe nie.

 

Ons beoog om elke tweede week ʼn nuwe preek te plaas, alhoewel dit nie altyd moontlik is nie.

 

 

Preke in pdf formaat:

 

Goeie Vrydag.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Geloof wat oorwin.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [89.4 KB]
Jou sonde affekteer ander.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Unieke hofsaak.pdf
Adobe Acrobat document [86.4 KB]
Moenie julle kinders vertoorn nie.pdf
Adobe Acrobat document [99.9 KB]
Alles is teen my.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Vergeef ons ons skulde.pdf
Adobe Acrobat document [85.6 KB]
Nie verlore.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die gelowige Jongmens.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Profetiese roeping.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Laat u wil geskied.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Sending en Evangelisasie.pdf
Adobe Acrobat document [97.9 KB]
Hoorder van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [99.2 KB]
Om vergenoeg te wees.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [90.7 KB]
Voorbereiding vir Kersfees.pdf
Adobe Acrobat document [84.0 KB]
Eer jou ouers.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Ontnugtering.pdf
Adobe Acrobat document [80.7 KB]
Geen veroordeling in Christus.pdf
Adobe Acrobat document [95.7 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Tweede gebod.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
Opvoeding van kinders.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Voorsienigheid van God.pdf
Adobe Acrobat document [93.8 KB]
Intree preek.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Daaglikse brood.pdf
Adobe Acrobat document [85.8 KB]
Dwase en wyses in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [91.8 KB]
Sendingopdrag.pdf
Adobe Acrobat document [124.4 KB]
Geloftedag.pdf
Adobe Acrobat document [91.4 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [169.2 KB]
Hervorm.pdf
Adobe Acrobat document [88.3 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [137.0 KB]
Jesus die ware Brood en Drank.pdf
Adobe Acrobat document [82.1 KB]
Jesus Christus is in beheer.pdf
Adobe Acrobat document [116.8 KB]
Geloof.pdf
Adobe Acrobat document [101.7 KB]
Pinkster - Vernuwing deur vervulling.pdf
Adobe Acrobat document [86.8 KB]
Pinkster - Vernuwing vereis Heilsekerhei[...]
Adobe Acrobat document [82.6 KB]
Pinkster - Belewing van verlossing.pdf
Adobe Acrobat document [78.2 KB]
Pinkster - Vernuwing deur bekering.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Pinkster - Nood wat om vernuwing roep.pd[...]
Adobe Acrobat document [83.3 KB]
Pinkster - God vernuwe ons.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Vreeslike gebedsbyeenkoms.pdf
Adobe Acrobat document [87.1 KB]
Vergewing.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Geen vrugte.pdf
Adobe Acrobat document [109.3 KB]
Twee kerkgangers.pdf
Adobe Acrobat document [109.9 KB]
Grenslose vergifnis.pdf
Adobe Acrobat document [84.4 KB]
Wees soos Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [86.1 KB]
Jongmens op die lewensee.pdf
Adobe Acrobat document [120.4 KB]
Jona.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Jesus se verskyning aan Petrus.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Bly by ons Heer.pdf
Adobe Acrobat document [81.7 KB]
Watter stem volg jy.pdf
Adobe Acrobat document [240.6 KB]
God se wil.pdf
Adobe Acrobat document [149.9 KB]
Dien God met jou lewe.pdf
Adobe Acrobat document [145.5 KB]
Sonde en redding.pdf
Adobe Acrobat document [241.0 KB]
Ons Vader in die Hemel.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
God se teenwoordigheid.pdf
Adobe Acrobat document [153.4 KB]
Geloftedag.pdf
Adobe Acrobat document [247.8 KB]
Die verlore seun.pdf
Adobe Acrobat document [149.4 KB]
Brief van Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Geloof die rigtingwyser.pdf
Adobe Acrobat document [149.8 KB]
Losprys vir jou siel.pdf
Adobe Acrobat document [240.8 KB]
Beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Troos.pdf
Adobe Acrobat document [151.4 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Is jou gesindheid reg.pdf
Adobe Acrobat document [150.9 KB]
As God nie uitkoms gee nie.pdf
Adobe Acrobat document [148.5 KB]
Metamorfose.pdf
Adobe Acrobat document [237.3 KB]
Dawid en Absalom.pdf
Adobe Acrobat document [157.7 KB]
Jesus klop aan die deur.pdf
Adobe Acrobat document [153.2 KB]
Padmakers.pdf
Adobe Acrobat document [145.8 KB]
Wie is die belangrikste.pdf
Adobe Acrobat document [156.3 KB]
Simson.pdf
Adobe Acrobat document [152.3 KB]
Pinkster 9 - Gedaanteverwisseling van di[...]
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Pinkster 8 - Bediening van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [152.9 KB]
Pinkster 7 - Die Liefde.pdf
Adobe Acrobat document [149.2 KB]
Pinkster 6 - Die Gawes van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [153.0 KB]
Pinkster 5 - Wysheid van die wereld dwaa[...]
Adobe Acrobat document [245.6 KB]
Pinkster 4 - Die Gees en die toekoms.pdf
Adobe Acrobat document [226.8 KB]
Pinkster 3 - Lewe deur die Gees.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Pinkster 2 - Onder wie se heerskappy lee[...]
Adobe Acrobat document [153.6 KB]
Pinkster 1 - Wat doen die Heilige Gees.p[...]
Adobe Acrobat document [329.7 KB]
Beklee jou met die nuwe lewe.pdf
Adobe Acrobat document [239.8 KB]
As die deure toegaan.pdf
Adobe Acrobat document [242.6 KB]
Soek God op die regte plek.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Terug na God - die nuwe begin.pdf
Adobe Acrobat document [152.5 KB]
Plig as ouer.pdf
Adobe Acrobat document [231.7 KB]
Gehoorsaamheid.pdf
Adobe Acrobat document [144.4 KB]
Om vas te staan in onseker tye.pdf
Adobe Acrobat document [156.6 KB]
Wag op die HERE.pdf
Adobe Acrobat document [242.7 KB]
Die ouer se taak.pdf
Adobe Acrobat document [158.6 KB]
Spreek HERE.pdf
Adobe Acrobat document [236.0 KB]
Die Boek van Beloftes.pdf
Adobe Acrobat document [146.8 KB]
Ware Vryheid.pdf
Adobe Acrobat document [159.5 KB]
Goddank - ook die God van Isak en Jakob.[...]
Adobe Acrobat document [181.2 KB]
Die lewende God bied lewende hoop.pdf
Adobe Acrobat document [152.7 KB]
Selfverwesenliking deur Godsvrug.pdf
Adobe Acrobat document [238.8 KB]
Saggéüs ontmoet Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [153.8 KB]
Waar is God.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]
Regte verhouding tot God en jou naaste.p[...]
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Die eis van die liefde.pdf
Adobe Acrobat document [145.3 KB]
Die Huwelikslewe.pdf
Adobe Acrobat document [148.6 KB]
Die krag van dwaling om die leuen te glo[...]
Adobe Acrobat document [228.2 KB]
Geniet die lewe.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Geloofsekerheid.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Diens van barmhartigheid - van verste to[...]
Adobe Acrobat document [152.8 KB]
Erns vandag met die oog op die Ewigheid.[...]
Adobe Acrobat document [358.1 KB]
Afhanklik van God.pdf
Adobe Acrobat document [154.8 KB]
'n Lewende Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [160.7 KB]
Die Hemelse Troongesig.pdf
Adobe Acrobat document [141.4 KB]
'n Christen is nie besorg nie.pdf
Adobe Acrobat document [154.2 KB]
Eenheid van die Heiliges.pdf
Adobe Acrobat document [255.7 KB]
Brandend vir Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [149.1 KB]
Diensbaarheid.pdf
Adobe Acrobat document [142.7 KB]
Jou identiteit.pdf
Adobe Acrobat document [148.9 KB]
Vernuwing deur beslissing.pdf
Adobe Acrobat document [139.6 KB]
Wat verhinder vernuwing.pdf
Adobe Acrobat document [145.7 KB]
Betekenis van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [154.6 KB]
Die woestyn.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Wedergebore.pdf
Adobe Acrobat document [245.0 KB]
Verlange na die paradys.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Toewyding aan God.pdf
Adobe Acrobat document [224.9 KB]
Klein dogtertjie in die Vreemde.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]