Hier volg preke van wyle ds. A. W. C. Bester, wie se bediening op 9 Mei 1953 in Loeriesfontein begin het. Daarna is hy beroep na Nieuwoudtville, Warmbad in Suid-Wes Afrika, Calvinia, Vredendal en Lambertsbaai.

 

Indien dit die eerste keer is dat jy hierdie preke lees, lees eers die preek God se Woord werk. Dit behoort dan duidelik te wees waarom Dominee Bester se preke so waardevol is. Dit verskyn hieronder in pdf formaat onder die lys van vorige geplaasde preke. Die huidige boodskap is:

 

 

 

Ds. A. W. C. Bester
Vredendal Wes
8 Julie 1979

 

Onderwerp:     Die onmoontlike moontlik

 

Lees:               Jesaja 35
Teks:               Jesaja 35 vers 7

 

Sing:               Psalm 9 verse 1 tot 3
                       Gesang 2 verse 2 en 3

 

“Jesaja moes ʼn moedige profeet gewees het, wat hierdie boodskap gebring het aan die gemeente wat in ballingskap gesit het in Babilonië. Hulle was vêr verwyder van hul vaderland. Hulle koning was ʼn krygsgevangene en tussen hulle en hul land het die ontsaglike Arabiese woestyn gelê, waarin talle al omgekom het. Daar het baie al ʼn lugspieëling vir ʼn oase aangesien.
 

“Maar wat miskien nog erger was, was dat hierdie gemeente nie meer wou sing nie. Hulle harpe het aan die wilgerbome langs die riviere van Babel gehang. Daar was in hulle harte nie meer plek vir lofliedere nie.
 

“Hulle God, so het hulle altyd in die tempel van Palestina gehoor, het hulle voorvaders deur ʼn woestyn uit Egipte uitgelei en die land Kanaän met ʼn eed aan hulle beloof. Maar so ʼn moontlikheid vir hulself het hulle nie oorweeg nie. Hulle het nie verwag dat dit juis hierdie boodskap was wat Jesaja aan hulle, die gemeente in ballingskap, moes bring nie.
 

“Jesaja kon nie sy erediens met ʼn loflied begin nie. Daarom het hy maar vertel van ʼn dorre woestyn wat sou sing en ʼn wildernis wat sou juig. Hy moes sy hoorders eers voorberei vir die boodskap van die Evangelie in sinnebeelde van hulle eie gemoed. En daardie boodskap was van hulle eie terugtog deur die woestyn: ‘Versterk die slap hande en maak die struikelende knieë vas. Sê aan die wat vervaard is van hart: Wees sterk, wees nie bevrees nie! Kyk, julle God kom met wraak, met goddelike vergelding; Hy self sal kom en julle verlos.’ (Jes 35:3,4)
 

“Maar hoe kon dit wees? Vir só ʼn boodskap was hulle doof en blind. Dit was so onmoontlik as wat dit vir ʼn dowe was om te hoor en vir ʼn blinde om te sien. Daarom het Jesaja gesê: ‘Dan sal die oë van die blindes geopen en die ore van die dowes ontsluit word.’ (Jes 35:5)
 

“Die tema van Jesaja se preek was dat die onmoontlike, moontlik sou word. Dat die gloeiende grond ʼn waterplas sou word en die dorland ʼn fontein.
 

“Daarenteen was die volk aan die teenoorgestelde gewoond. Die moontlikhede van ontwikkeling en uitbreiding wat hulle in hulle eie land gehad het, het skielik onmoontlik geword toe Nebukadnesar hulle weggevoer het na ʼn vêr land. Dit wat vantevore vir hulle moontlik was, het onmoontlik geword.
 

“Dit was ook Salomo van die Ou Testament se ervaring. Hy het gedink dat hy geluk kon vind op vrolike partytjies opgekikker met wyn, in die aanskaf van eiendomme, die bou van damme en in goud en silwer. Kortom, hy het gedink dat hy voldoening kon vind in die vervulling van sy hartsbegeertes. En toe hy na sy moeitevolle arbeid gekyk het, het hy gesien dat die beste daarvan ʼn gejaag na wind was. Wat vir hom eers moontlik gelyk het, het geblyk onmoontlik te wees.
 

“Dit was ook die geval met die ryk dwaas in Jesus se gelykenis. Toe al sy skure vol was, het hy gedink dat sy moontlikheid voor hom verwesenlik was. Maar toe het God sy lewe van hom geëis. Wat vir hom moontlik gelyk het, het God onmoontlik gemaak.
 

“Maar Broers en Susters, die profeet Jesaja het van die teenoorgestelde gepraat. Dat God dit wat onmoontlik gelyk het, moontlik sou maak. Dat dowes sou hoor en blindes sou sien; en gloeiende woestyngrond ʼn oase sou word. Hy het gepraat van ʼn wildernis wat ʼn breë pad gaan word, waarlangs God sy volk gaan teruglei. Van heuwels wat gelykgemaak gaan word en dat elke dal opgevul gaan word. Dat wonders gaan gebeur. Ek gaan weer vrede kry in God en in my hart. Geluk gaan weer na my huisgesin terugkeer.
 

“Maar wie in die twintigste eeu glo nog aan wonders? Sien u waarom Jesaja ʼn moedige profeet moes gewees het? Hy moes aan ʼn skeptiese gehoor vertel het van God se wonders.
 

“Wonders is vir ons ʼn lugspieëling. En dit is omdat ons so min van God weet! God is vir ons hoogstens ʼn God wat net by tye ingryp. Die geskiedenis gaan sy gang en so nou en dan kom daar ʼn weerligstraal van bo, wat die loop van gebeure vir ʼn oomblik ontwrig. En as ons hierdie ontwrigtende ingrype nie kan verklaar nie, sê ons dit was die vinger van God!
 

“Maar Broers en Susters, dit is ʼn fundamentele misverstaan van God. God is nie ʼn towenaar nie. God is nie ʼn mens wat by tye werk en by tye rus nie. Hy werk altyd. Die Psalmis skryf: ‘Kyk, die Bewaarder van Israel sluimer of slaap nie.’ (Ps 121:4)  
 

“Maar God werk vanuit ʼn ander dimensie, wat bo tyd en ruimte uitstyg. Pannenberg het gesê: Wie oë het om te sien, kan elke dag die wonders van God sien. God werk in die bloedsomloop van my liggaam. Hy werk in die gebed van ʼn kindjie, in die reën wat val, in die liefde tussen man en vrou en in die vooruitgang van die beskawing.
 

“Maar ons merk dit nie op nie, omdat ons oë net op onsself gerig is. Omdat ons dink dat ons dit alles self, man-alleen, volbring het.
 

“En as daar nou en dan iets buite ons beheer gebeur, ʼn katastrofiese aardbewing, of ʼn oorstroming, dán sê ons dit was God. En sommige juig, omdat hulle dink dat God Homself ‘bewys’ het. Ander weer, bal hulle klein vuisies na die hemel, omdat God volgens hulle onredelik, ongenaakbaar en liefdeloos is.
 

“As iemand wonderbaarlik van ʼn siekte herstel het, sê ons God het genees. Só asof geneeshere alleen genees. Óf ons noem dit ʼn Godswonder as ʼn gebroke huwelik herstel word. Ja, ons dink dat God ʼn towenaar is.
 

“Maar hierdie ballingsprofeet sê vir ons dat God altyd werk. Dat dit God se werkswyse en manier van doen is om wonders te doen. Dat ʼn wonder nie God se laaste kraginspanning is nie.
 

“Daarom kan ek Hom vertrou om altyd te werk, ook in my nood. Daarom is my onmoontlike by God moontlik, want my wonders is God se werkswyse. Hy werk wondermagtig. Hy is ʼn wonderlike God. Sy werk is wonderbaar. Dit baar wonders.
 

“En juis omdat Hy ʼn wonderlike God is en wonderbaarlik werk, daarom kon hierdie profeet sy onmoontlike boodskap oordra. Daarom kon hy in Babel praat oor die Líbanon, Karmel en Saron sonder om valse hoop aan te blaas. Daarom kon hy met oortuiging praat.
 

“En daarom kan ek ook glo dat my lewe saam met God ʼn wonderlike lewe sal wees. Nie dat alles elke dag rosegeur en maanskyn is, sonder frustrasie en teleurstelling nie.
 

“ʼn Mens verloor soms jou uitsig op die moontlikhede van die onmoontlike. Maar die geloof bring jou telkens weer voor die feit van die wonderlike Vader, by Wie die onmoontlike niks buitengewoon is nie, en by Wie wonders ʼn werkswyse en geen uitdaging is nie.
 

“Geloof in God leer jou om die wonders raak te sien. Om jou hele bestaan as ʼn wonder van God te sien, sodat die onmoontlike jou nie verskrik nie. Omdat alles moontlik is by God.
 

“Amen.”

 

 

Kommentaar:

 

Ons is op die vooraand van die groot verdrukking en ons het reeds ʼn voorsmaak van daardie donker nag.

 

Baie Christene dink dat daar vir hulle in hierdie tyd geen hoop op aarde sal wees nie. Maar God beloof wat vir ons nou onmoontlik lyk. Volgens Bybelse profesië sal die eindtydse verdrukking net sewe jaar duur, waarna God self die magte van duisternis sal vernietig.

 

Tesame met die aanloop kan dit moontlik ʼn periode van tien of vyftien jaar wees. Dit is ʼn tydperk wat ʼn mens kan oorleef. En daar is etlike profesië in die Bybel wat verklaar dat daar Christene sal wees wat die groot verdrukking sal oorleef.

 

Kan dit wees dat die HERE ons moontlik gaan gebruik om die Evangelie deur hierdie donker tyd te dra? Dat die chaos en anargie wat tans in Suid-Afrika die hoogty vier, ons sal verskans teen die genadelose vervolging wat Christene in die ontwikkelde wêreld gaan ondervind?

 

Skep moed. Dit gaan op God se bestemde tyd weer lig word. Die dagbreek is aan die kom. Dit word reeds lig op die horison.

 

En intussen is die wêreld en spesifiek die Westerse wêreld besig om, tot hul eie ondergang, siende blind en horende doof agter Satan aan te loop.

 

 

 

 

Die Afrikaanse preke is transkripsies van die preeknotas van wyle ds. A. W. C. Bester, ʼn voormalige predikant in die ou NG Kerk - wat die Moederkerk van Suid-Afrika was.

 

Hierdie preke kan met vrymoedigheid gekopieer en versprei word.

 

Dominee Bester se preek hierbo, saam met voorheen geplaasde preke, verskyn hieronder in ʼn pdf formaat wat makliker lees op selfone. 

 

Indien jy 'n probleem ondervind om 'n preek in pdf formaat met Adobe oop te maak, "save" dit eers op jou rekenaar en maak dit dan oop. 

 

Nog ʼn leraar wat die SACN sonder voorbehoud aanbeveel is dr. Charles Stanley. Sy daaglikse boodskappe in Engels verskyn op die webwerf: www.intouch.org

 

Gelowiges wat waarde in hierdie preke vind, moet daarteen waak dat dit hulle nie weerhou van ware Christenkerke en gemeenskap met heiliges in hulle gemeenskappe nie.

 

Ons beoog om elke tweede week ʼn nuwe preek te plaas, alhoewel dit nie altyd moontlik is nie.

 

 

Vorige Preke in pdf formaat:

 

Die onmoontlike moontlik.pdf
Adobe Acrobat document [32.1 KB]
Uitdeel van genade.pdf
Adobe Acrobat document [107.4 KB]
Kersfees.pdf
Adobe Acrobat document [139.4 KB]
Geloftedag.pdf
Adobe Acrobat document [241.1 KB]
Hemelvaart, liefde, lyding en die Kerk.p[...]
Adobe Acrobat document [149.7 KB]
Ek leef nie meer nie.pdf
Adobe Acrobat document [148.2 KB]
Sukses.pdf
Adobe Acrobat document [146.3 KB]
Demas.pdf
Adobe Acrobat document [146.5 KB]
'n Halfuur stilte in die hemel.pdf
Adobe Acrobat document [92.1 KB]
Boek van vertroosting.pdf
Adobe Acrobat document [88.5 KB]
Wie sal vir Jesus getuig.pdf
Adobe Acrobat document [112.4 KB]
Simson.pdf
Adobe Acrobat document [94.8 KB]
Die Doop.pdf
Adobe Acrobat document [131.1 KB]
Bely jou mislukkings en volg Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [91.0 KB]
Vryheid deur waarheid.pdf
Adobe Acrobat document [127.5 KB]
Ons kinders se geestelike welstand.pdf
Adobe Acrobat document [89.5 KB]
Liefde vir jou vyande.pdf
Adobe Acrobat document [91.1 KB]
Droogte.pdf
Adobe Acrobat document [112.4 KB]
Vlees versus Gees.pdf
Adobe Acrobat document [82.2 KB]
Tweesoortige hoop.pdf
Adobe Acrobat document [92.5 KB]
Moses.pdf
Adobe Acrobat document [98.7 KB]
Wees sterk deur Jesus se genade.pdf
Adobe Acrobat document [89.2 KB]
Christendiens.pdf
Adobe Acrobat document [125.6 KB]
Die ware God.pdf
Adobe Acrobat document [225.9 KB]
God se genade en vrede.pdf
Adobe Acrobat document [111.2 KB]
Plaasvervanger.pdf
Adobe Acrobat document [83.6 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [90.6 KB]
God se Woord werk.pdf
Adobe Acrobat document [155.7 KB]
Dal van beslissing en Sion van behoud.pd[...]
Adobe Acrobat document [141.6 KB]
Gryp na die ewige lewe.pdf
Adobe Acrobat document [99.3 KB]
Kind of slaaf.pdf
Adobe Acrobat document [93.4 KB]
Sing te midde van beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [94.8 KB]
Saul.pdf
Adobe Acrobat document [131.1 KB]
Die tragedie van Lot se lewe.pdf
Adobe Acrobat document [88.6 KB]
Tot 'n val en opstanding van baie.pdf
Adobe Acrobat document [93.4 KB]
Bou vir jou 'n ark.pdf
Adobe Acrobat document [106.7 KB]
Dit is julle uur.pdf
Adobe Acrobat document [83.9 KB]
Algehele ontaarding.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Die opstanding.pdf
Adobe Acrobat document [150.2 KB]
In 'n tyd soos hierdie.pdf
Adobe Acrobat document [88.8 KB]
Harde woorde.pdf
Adobe Acrobat document [91.2 KB]
Die gemeente - die kroon van roem.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Lyding.pdf
Adobe Acrobat document [87.0 KB]
Moedeloosheid.pdf
Adobe Acrobat document [105.1 KB]
Laat u koninkryk kom.pdf
Adobe Acrobat document [82.3 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Laat u Naam geheilig word.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die tuin om die graf.pdf
Adobe Acrobat document [99.4 KB]
God met ons.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
'n Kind is gebore.pdf
Adobe Acrobat document [85.2 KB]
Sonder Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [144.3 KB]
Hoe ver is die nag.pdf
Adobe Acrobat document [111.6 KB]
Die Brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [80.4 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Gereed vir die reis.pdf
Adobe Acrobat document [101.5 KB]
Tiende gebod.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Die wegraping.pdf
Adobe Acrobat document [182.5 KB]
Lewende water en die hel.pdf
Adobe Acrobat document [98.7 KB]
Dit is die HERE se stryd.pdf
Adobe Acrobat document [133.9 KB]
Die brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [85.4 KB]
Liefde in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [114.1 KB]
Kinderdoop.pdf
Adobe Acrobat document [114.4 KB]
Lidmaat van die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [86.2 KB]
God regeer.pdf
Adobe Acrobat document [86.0 KB]
Gebed - Liefde tot God en medemens.pdf
Adobe Acrobat document [84.3 KB]
God roep ons.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
God is onse God.pdf
Adobe Acrobat document [82.7 KB]
Gideon.pdf
Adobe Acrobat document [103.1 KB]
Hier is ek en my kinders.pdf
Adobe Acrobat document [102.5 KB]
Die Lam van God.pdf
Adobe Acrobat document [76.9 KB]
Vlees vs Gees.pdf
Adobe Acrobat document [81.3 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Benjamin.pdf
Adobe Acrobat document [86.8 KB]
Afgodery en skyngodsdiens.pdf
Adobe Acrobat document [89.6 KB]
Triomftog van die Evangelie.pdf
Adobe Acrobat document [86.9 KB]
Biddag vir die Jeug.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Eindtydse Antichris.pdf
Adobe Acrobat document [121.1 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [109.8 KB]
Die Opstanding.pdf
Adobe Acrobat document [90.2 KB]
Goeie Vrydag.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Geloof wat oorwin.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [89.4 KB]
Jou sonde affekteer ander.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Unieke hofsaak.pdf
Adobe Acrobat document [86.4 KB]
Moenie julle kinders vertoorn nie.pdf
Adobe Acrobat document [99.9 KB]
Alles is teen my.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Vergeef ons ons skulde.pdf
Adobe Acrobat document [85.6 KB]
Nie verlore.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die gelowige Jongmens.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Profetiese roeping.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Laat u wil geskied.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Sending en Evangelisasie.pdf
Adobe Acrobat document [97.9 KB]
Hoorder van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [99.2 KB]
Om vergenoeg te wees.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [90.7 KB]
Voorbereiding vir Kersfees.pdf
Adobe Acrobat document [84.0 KB]
Eer jou ouers.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Ontnugtering.pdf
Adobe Acrobat document [80.7 KB]
Geen veroordeling in Christus.pdf
Adobe Acrobat document [95.7 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Tweede gebod.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
Opvoeding van kinders.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Voorsienigheid van God.pdf
Adobe Acrobat document [93.8 KB]
Intree preek.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Daaglikse brood.pdf
Adobe Acrobat document [85.8 KB]
Dwase en wyses in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [91.8 KB]
Sendingopdrag.pdf
Adobe Acrobat document [124.4 KB]
Geloftedag 1973.pdf
Adobe Acrobat document [90.4 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Hervorm.pdf
Adobe Acrobat document [88.3 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [84.2 KB]
Jesus die ware Brood en Drank.pdf
Adobe Acrobat document [82.1 KB]
Jesus Christus is in beheer.pdf
Adobe Acrobat document [80.9 KB]
Geloof.pdf
Adobe Acrobat document [101.7 KB]
Pinkster - Vernuwing deur vervulling.pdf
Adobe Acrobat document [77.6 KB]
Pinkster - Vernuwing vereis Heilsekerhei[...]
Adobe Acrobat document [82.6 KB]
Pinkster - Belewing van verlossing.pdf
Adobe Acrobat document [78.2 KB]
Pinkster - Vernuwing deur bekering.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Pinkster - Nood wat om vernuwing roep.pd[...]
Adobe Acrobat document [83.3 KB]
Pinkster - God vernuwe ons.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Vreeslike gebedsbyeenkoms.pdf
Adobe Acrobat document [87.1 KB]
Vergewing.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Geen vrugte.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Twee kerkgangers.pdf
Adobe Acrobat document [109.9 KB]
Grenslose vergifnis.pdf
Adobe Acrobat document [84.4 KB]
Wees soos Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [86.1 KB]
Jongmens op die lewensee.pdf
Adobe Acrobat document [111.7 KB]
Jona.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Jesus se verskyning aan Petrus.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Bly by ons Heer.pdf
Adobe Acrobat document [81.7 KB]
Watter stem volg jy.pdf
Adobe Acrobat document [82.2 KB]
God se wil.pdf
Adobe Acrobat document [149.9 KB]
Dien God met jou lewe.pdf
Adobe Acrobat document [145.5 KB]
Sonde en redding.pdf
Adobe Acrobat document [241.0 KB]
Ons Vader in die Hemel.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
God se teenwoordigheid.pdf
Adobe Acrobat document [153.4 KB]
Geloftedag 1968.pdf
Adobe Acrobat document [119.8 KB]
Die verlore seun.pdf
Adobe Acrobat document [149.4 KB]
Brief van Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Geloof die rigtingwyser.pdf
Adobe Acrobat document [149.8 KB]
Losprys vir jou siel.pdf
Adobe Acrobat document [240.8 KB]
Beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Troos.pdf
Adobe Acrobat document [151.4 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Is jou gesindheid reg.pdf
Adobe Acrobat document [150.9 KB]
As God nie uitkoms gee nie.pdf
Adobe Acrobat document [148.5 KB]
Metamorfose.pdf
Adobe Acrobat document [237.3 KB]
Dawid en Absalom.pdf
Adobe Acrobat document [157.7 KB]
Jesus klop aan die deur.pdf
Adobe Acrobat document [153.2 KB]
Padmakers.pdf
Adobe Acrobat document [145.8 KB]
Wie is die belangrikste.pdf
Adobe Acrobat document [156.3 KB]
Simson.pdf
Adobe Acrobat document [152.3 KB]
Pinkster 9 - Gedaanteverwisseling van di[...]
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Pinkster 8 - Bediening van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [152.9 KB]
Pinkster 7 - Die Liefde.pdf
Adobe Acrobat document [149.2 KB]
Pinkster 6 - Die Gawes van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [153.0 KB]
Pinkster 5 - Wysheid van die wereld dwaa[...]
Adobe Acrobat document [105.6 KB]
Pinkster 4 - Die Gees en die toekoms.pdf
Adobe Acrobat document [226.8 KB]
Pinkster 3 - Lewe deur die Gees.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Pinkster 2 - Onder wie se heerskappy lee[...]
Adobe Acrobat document [153.6 KB]
Pinkster 1 - Wat doen die Heilige Gees.p[...]
Adobe Acrobat document [329.7 KB]
Beklee jou met die nuwe lewe.pdf
Adobe Acrobat document [239.8 KB]
As die deure toegaan.pdf
Adobe Acrobat document [103.8 KB]
Soek God op die regte plek.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Terug na God - die nuwe begin.pdf
Adobe Acrobat document [152.5 KB]
Plig as ouer.pdf
Adobe Acrobat document [87.3 KB]
Gehoorsaamheid.pdf
Adobe Acrobat document [144.4 KB]
Om vas te staan in onseker tye.pdf
Adobe Acrobat document [156.6 KB]
Wag op die HERE.pdf
Adobe Acrobat document [110.2 KB]
Die ouer se taak.pdf
Adobe Acrobat document [85.0 KB]
Spreek HERE.pdf
Adobe Acrobat document [236.0 KB]
Die Boek van Beloftes.pdf
Adobe Acrobat document [146.8 KB]
Ware Vryheid.pdf
Adobe Acrobat document [159.5 KB]
Goddank - ook die God van Isak en Jakob.[...]
Adobe Acrobat document [181.2 KB]
Die lewende God bied lewende hoop.pdf
Adobe Acrobat document [152.7 KB]
Selfverwesenliking deur Godsvrug.pdf
Adobe Acrobat document [238.8 KB]
Saggéüs ontmoet Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [153.8 KB]
Waar is God.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]
Regte verhouding tot God en jou naaste.p[...]
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Die eis van die liefde.pdf
Adobe Acrobat document [145.3 KB]
Die Huwelikslewe.pdf
Adobe Acrobat document [148.6 KB]
Die krag van dwaling om die leuen te glo[...]
Adobe Acrobat document [228.2 KB]
Geniet die lewe.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Geloofsekerheid.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Diens van barmhartigheid - van verste to[...]
Adobe Acrobat document [152.8 KB]
Erns vandag met die oog op die Ewigheid.[...]
Adobe Acrobat document [358.1 KB]
Afhanklik van God.pdf
Adobe Acrobat document [154.8 KB]
'n Lewende Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Die Hemelse Troongesig.pdf
Adobe Acrobat document [141.4 KB]
'n Christen is nie besorg nie.pdf
Adobe Acrobat document [154.2 KB]
Eenheid van die Heiliges.pdf
Adobe Acrobat document [74.0 KB]
Brandend vir Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [149.1 KB]
Diensbaarheid.pdf
Adobe Acrobat document [142.7 KB]
Jou identiteit.pdf
Adobe Acrobat document [148.9 KB]
Vernuwing deur beslissing.pdf
Adobe Acrobat document [139.6 KB]
Wat verhinder vernuwing.pdf
Adobe Acrobat document [145.7 KB]
Betekenis van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [154.6 KB]
Die woestyn.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Wedergebore.pdf
Adobe Acrobat document [245.0 KB]
Verlange na die paradys.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Toewyding aan God.pdf
Adobe Acrobat document [224.9 KB]
Klein dogtertjie in die Vreemde.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]