Indien dit die eerste keer is dat jy hierdie preke lees, lees eers die preek God se Woord werk. Dit behoort dan duidelik te wees wat hierdie preke so waardevol maak. Dit verskyn hieronder in pdf formaat onder die lys van vorige geplaasde preke. Die huidige boodskap is:

 

 

Ds. A. W. C. Bester

Vredendal Wes

19 November 1978

 

Onderwerp:       Wees sterk deur Jesus se genade

      Jeugdiens: Matriekafskeid

 

Lees:                 2 Timótheüs 2 verse 1 tot 13

 

Teks:                  2 Timótheüs 2 vers 1

 

Sing:                  Psalm 33 verse 1 en 11

       Gesang 305 vers 1

       Gesang 47 verse 1 en 5

 

“Wat ʼn fantastiese tyd om ʼn jongmens te wees. Seker nooit tevore het die wêreld vir ʼn jongmens soveel uitdagings en geleenthede gebied nie.

 

“Stem u saam? Is dit ʼn fantastiese tyd? Óf moet ons eerder sê dit is ʼn moeilike tyd, ʼn onbenydenswaardige tyd om nou jonk te wees?

 

“As kinders leer jongmense sekere norme en waardes, waarna hulle die wêreld ingestuur word. Daar word hulle met ʼn geestes- en denkklimaat gekonfronteer, wat met alle mag op hulle afstorm om daardie beginsels onder hulle uit te slaan.

 

“Hoe moet hulle weerstand bied teen strominge en woelinge wat vroeër onbekend was? Broers en Susters, deur mekaar dikwels in hierdie tyd met die woorde in ons teksvers te bemoedig: ‘Jy dan, my seun, wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is’. (2 Tim 2:1)

 

“Ons leef in ʼn tyd waarin daar geen plek vir bang en selfbejammerende mense is nie. Dit is nodig dat ouers hulle kinders in hierdie dae met hierdie woorde versterk.

 

“Die sterkte wat Paulus die jongeling Timótheüs toegewens het, het betrekking gehad op die uitvoering van sy plig ten opsigte van die verkondiging van die Evangelie. Timótheüs moes hom daarin soos ʼn goeie soldaat gedra het. Om aan die wêreld te getuig van Jesus Christus, is soos om ʼn oorlog te veg. Om ʼn getuie vir Jesus Christus te wees, is nie ʼn minder gevaarlike taak nie. Dit verg dieselfde krag en toewyding en dissipline as wat van ʼn goeie soldaat verwag word.

 

“Daar is veral drie belangrike sinsnedes in ons teksgedeelte wat ek onder u aandag wil bring: ‘my seun’, ‘wees sterk’ en ‘deur die genade wat in Christus Jesus is.’

 

“Dit is duidelik uit die woorde ‘my seun’ dat die verhouding tussen Paulus en Timótheüs iets besonders was. Dit was nie ʼn soetsappige sentimentele aanspreekvorm nie. Nee, Paulus was opreg. Dit het ʼn teerheid teenoor Timótheüs weerspieël. Hulle het mekaar verstaan en kon dus met mekaar praat. Paulus se hart was oop vir hierdie jongman. Daar was in hierdie woorde sprake van ʼn ferme hand en die warm hart van ʼn vader. Een wat werklik verstaan het en uit ervaring gepraat het. Derhalwe wou hy die só noodsaaklike vertroue by hierdie kind inboesem.

 

“Hierdie woorde wys dat Paulus rekening gehou het met Timótheüs se onervarenheid en jeugdigheid. Dit het ook Paulus se kommer, belangstelling, betrokkenheid en ondersteuning weerspieël. Hierdie jongeling het geweet dat die ouer en meer ervare Paulus langs hom in die stryd gestaan het. Daar was nie ʼn sogenaamde generasiegaping tussen hulle nie.

 

“Maar Broers en Susters, vandag praat ons van ʼn kommunikasie gaping tussen ouers en kinders. En ons skryf dit toe aan die tempo waarteen ons leef. En ons moet toegee, dat ons in hierdie gejaag, kontak met ons kinders verloor het.

 

“Maar dit hoef nie so te wees nie. Dit sal ook nie so wees as ons kinders vir ons waarlik ‘my seun’ en ‘my dogter’ bly nie; en as ons vir ons seuns en dogters hulle ‘vader’ en ‘moeder’ bly nie.

 

“Die jeug is in ons tyd in meer as een opsig belangrik. Hulle het ʼn belangrike taak in ons Westerse wêreld. Hulle het ʼn uitdagende verantwoordelikheid in Suid-Afrika en plig in die Kerk van Jesus Christus. Hulle word op die voorfront gestoot as getuies van die Here Jesus, om bewys te lewer van die kwaliteit en integriteit van Christenwees.

 

“Maar, Broers en Susters, hulle het ons bystand nodig. Hulle moet in hierdie situasie weet dat hulle ons ‘seuns’ en ‘dogters’ is. Dat ons nie verwyderd van hulle staan nie, maar dat ons saam met hulle, langs hulle, op die pad is. Dat hulle, al is hulle fisies ver van ons verwyderd, nogtans kan reken op ons voorbidding. Voorbidding vir ‘my seun’ en ‘my dogter’ om God se genade en krag, dat jy staande kan bly in die hitte van die stryd.

 

“Seuns en Dogters, daar sal op julle pad versoekings kom. Die duiwel verstaan die kuns om ʼn ding anders aan te bied as wat dit werklik is; om dit vir julle te kamoefleer, sodat dit vir julle mooi en begeerlik en toelaatbaar lyk. Dit doen hy veral met die sogenaamde vrye liefde.

 

“Hoe baie het nie al in hierdie vangnet en kuil van vernietiging beland nie? Hulle het té laat uitgevind dat die bloeisels afgepluk is en dat daar geen vrug verwag kan word nie.

 

“Dit is ʼn versoeking wat op enigeen se pad kom. En dit sal dwaas wees om te sê dat dit my nie sal oorkom nie. Of vir ʼn ouer wat sou sê: Ek het my kind reg opgevoed. Hierdie versoeking sal nie op sy of haar pad kom nie.

 

“Daar is net een plek waar ons veilig is. Dit is as jy kan sê: Ek behoort aan Jesus Christus. Hy sal my bewaar.

 

“Paulus het Timótheüs met oortuiging aangespoor met die woorde: ‘wees sterk’. Dit wil sê hy moes ten alle tye met moed en geloof opgetree het. Seuns en Dogters, dit is só dat julle meer as ander beskik oor die volle krag van die lewe. Maar hoor hier, in die aangesig van gevaar, ver van jou ouerhuis, is dit moontlik dat julle bang en moedeloos sal word. Wees daarom sterk in Christus Jesus, dan sal julle kan volhard en oorwin.

 

“Die beelde wat Paulus hier gebruik het, dui op die eis van volharding en toewyding aan die taak. Die krygsman hou hom nie besig met alledaagse werk nie, maar met die taak waarvoor hy geroep is, naamlik om soldaat te wees. Die man wat aan die wedstryd deelneem, word net bekroon as hy volgens die reëls van die wedstryd volhard. En die landbouer kan alleen die vrug van sy handearbeid eet, as hy hard werk. Die kind en getuie van Jesus Christus mag nie omdraai en mag nie moed verloor nie. Sy taak vra sy volle sterkte en krag. Daar is nie plek vir lafaards en drosters in die koninkryk van God nie.

 

“Ons moet nie vergeet dat ons midde in die wêreld met al sy bedrywighede en gevare staan nie. En ons mag nie hier soos ʼn bewende riet in die wind staan nie. God vra sterk mense. Dit wil sê Seuns en Dogters wat met oorgawe hulle plek in die lewe inneem. Seuns en Dogters wat in hierdie wêreld van permissiwiteit standpunt inneem en sê: Ek behoort aan Jesus Christus. Ek wil sy wil doen. Hý sal my bewaar.

 

“Seuns en Dogters, in tye as die donker wolke saampak en julle in die drukgang van beproewing en nood verkeer, toon dan aan die wêreld wat watter Christelike stoffasie julle gemaak is. Onthou ʼn Christen hardloop nie weg van sy plig en uitdaging nie. Nee, hy staan vas. ʼn Christen is iemand wat glo dat God se Kerk en God se ryk nooit sal ondergaan nie. Gelukkig is die Kerk wat in krisistye sulke jongmense het.

 

“Is jy een van hulle? Kan jy vir ʼn uitdagende en tog onbekende toekoms sê: ‘Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here, is nie.’ (Rom 8:38,39)

 

“Die belangrikste sinsnede in ons teks en juis die geheim van ons sterkte is: ‘wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is’. Dit sê vir ons: Geeneen van ons kan die taak uit onsself volbring en sukses behaal nie. Die geheim is Jesus. Jy kan daarop reken dat as jy by Jesus skuil, jou toerusting beter is as al die wapens van die vyand.

 

“Jesus Christus staan agter jou. Hy stuur jou nie alleen die stryd in nie, maar Hy is met jou al die dae. Die genade van God maak ons nie net sterk nie, maar breek al die skanse van die vyand af. Ons weet dat die sterkte van Jesus Christus se genade genoegsaam is, selfs in die aangesig van die dood. Daarom bid ons vir julle: Wees sterk.

 

“Het jy Jesus gekies?

 

“Ek wil afsluit. Voor ons vanmôre die Bybel toemaak, moet ons ʼn laaste vraag beantwoord. In Matthéüs 19 het ʼn jongeling na Jesus gekom met die vraag: ‘Goeie Meester, watter goeie ding moet ek doen, dat ek die ewige lewe kan hê?’ (Matt 19:16) Waarop Jesus geantwoord het: ‘as jy in die lewe wil ingaan, onderhou die gebooie.’ (Matt 19:17) Maar hierdie jongeling het nie kans gesien vir daardie aangewese weg nie.

 

“Maar wat van jou? Sien jy kans? Langs watter weg dink jy gaan jy die ewige lewe ingaan? Miskien moet ek vra: Het jy al ernstig oor die ewige lewe gedink?

 

“Dit is ʼn lewe wat nie eers na die dood begin nie. Nee, dit begin hier op aarde wanneer jy Jesus as jou persoonlike Saligmaker en Verlosser aangeneem het. Die Apostel Johannes het geskryf: ‘En dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God, en Jesus Christus wat U gestuur het.’ (Joh 17:3)

 

“As jy Jesus aangeneem het, loop jy met Hom saam op die pad van die ewige lewe. En dan word die pad vir jou ʼn heerlike avontuur. Om iets saam met Jesus te soek, of dit nou ʼn staanplek in die lewe is, of ʼn lewensmaat, en om dit uiteindelik saam met Jesus te ervaar en te geniet, is om van die lewe ʼn fees te maak. Gelukkig is die jongeling wat in sy soektog na baie dinge, reeds sy God gevind het.

 

“Hoe is dit met jou gesteld? Sal jy bedroef moet omdraai, soos die jongman, omdat die weg wat die Here aandui te veel verg?

 

“Dan is dit my plig om te vra: Waarheen is jy oppad? Dink jy dat jy die pad sonder Jesus kan loop?

 

“Jesus Christus het gesê: ‘Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.’ (Joh 14:6) Hulle wat hulle rug op Jesus Christus draai, kies die dood en duisternis.

 

“Daarom my Seun en my Dogter ‘wees sterk deur die genade wat in Christus Jesus is’.

 

“Amen.”

 

 

 

 

Die Afrikaanse preke is transkripsies van die preeknotas van wyle ds. A. W. C. Bester, ʼn voormalige predikant in die ou NG Kerk - wat die Moederkerk van Suid-Afrika was.

 

Hierdie preke kan met vrymoedigheid gekopieer en versprei word.

 

Dominee Bester se preek hierbo, saam met voorheen geplaasde preke, verskyn hieronder in ʼn pdf formaat wat makliker lees op selfone.

 

Nog ʼn leraar wat die SACN sonder voorbehoud aanbeveel is dr. Charles Stanley. Sy daaglikse boodskappe in Engels verskyn op die webwerf: www.intouch.org

 

Gelowiges wat waarde in hierdie preke vind, moet daarteen waak dat dit hulle nie weerhou van ware Christenkerke en gemeenskap met heiliges in hulle gemeenskappe nie.

 

Ons beoog om elke tweede week ʼn nuwe preek te plaas, alhoewel dit nie altyd moontlik is nie.

 

 

Vorige Preke in pdf formaat:

 

Wees sterk deur Jesus se genade.pdf
Adobe Acrobat document [89.2 KB]
Christendiens.pdf
Adobe Acrobat document [125.6 KB]
Die ware God.pdf
Adobe Acrobat document [225.9 KB]
God se genade en vrede.pdf
Adobe Acrobat document [111.2 KB]
Plaasvervanger.pdf
Adobe Acrobat document [83.6 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [90.6 KB]
God se Woord werk.pdf
Adobe Acrobat document [155.7 KB]
Dal van beslissing en Sion van behoud.pd[...]
Adobe Acrobat document [141.6 KB]
Gryp na die ewige lewe.pdf
Adobe Acrobat document [99.3 KB]
Kind of slaaf.pdf
Adobe Acrobat document [93.4 KB]
Sing te midde van beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [94.8 KB]
Saul.pdf
Adobe Acrobat document [131.1 KB]
Die tragedie van Lot se lewe.pdf
Adobe Acrobat document [88.6 KB]
Tot 'n val en opstanding van baie.pdf
Adobe Acrobat document [93.4 KB]
Bou vir jou 'n ark.pdf
Adobe Acrobat document [106.7 KB]
Dit is julle uur.pdf
Adobe Acrobat document [83.9 KB]
Algehele ontaarding.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Die opstanding.pdf
Adobe Acrobat document [150.2 KB]
In 'n tyd soos hierdie.pdf
Adobe Acrobat document [88.8 KB]
Harde woorde.pdf
Adobe Acrobat document [91.2 KB]
Die gemeente - die kroon van roem.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Lyding.pdf
Adobe Acrobat document [87.0 KB]
Moedeloosheid.pdf
Adobe Acrobat document [105.1 KB]
Laat u koninkryk kom.pdf
Adobe Acrobat document [82.3 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Laat u Naam geheilig word.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die tuin om die graf.pdf
Adobe Acrobat document [99.4 KB]
God met ons.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
'n Kind is gebore.pdf
Adobe Acrobat document [85.2 KB]
Sonder Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [144.3 KB]
Hoe ver is die nag.pdf
Adobe Acrobat document [111.6 KB]
Die Brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [80.4 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Gereed vir die reis.pdf
Adobe Acrobat document [101.5 KB]
Tiende gebod.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Die wegraping.pdf
Adobe Acrobat document [182.5 KB]
Lewende water en die hel.pdf
Adobe Acrobat document [98.7 KB]
Dit is die HERE se stryd.pdf
Adobe Acrobat document [133.9 KB]
Die brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [85.4 KB]
Liefde in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [114.1 KB]
Kinderdoop.pdf
Adobe Acrobat document [114.4 KB]
Lidmaat van die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [86.2 KB]
God regeer.pdf
Adobe Acrobat document [86.0 KB]
Gebed - Liefde tot God en medemens.pdf
Adobe Acrobat document [84.3 KB]
God roep ons.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
God is onse God.pdf
Adobe Acrobat document [82.7 KB]
Gideon.pdf
Adobe Acrobat document [103.1 KB]
Hier is ek en my kinders.pdf
Adobe Acrobat document [102.5 KB]
Die Lam van God.pdf
Adobe Acrobat document [76.9 KB]
Vlees vs Gees.pdf
Adobe Acrobat document [81.3 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Benjamin.pdf
Adobe Acrobat document [86.8 KB]
Afgodery en skyngodsdiens.pdf
Adobe Acrobat document [89.6 KB]
Triomftog van die Evangelie.pdf
Adobe Acrobat document [86.9 KB]
Biddag vir die Jeug.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Eindtydse Antichris.pdf
Adobe Acrobat document [121.1 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [109.8 KB]
Die Opstanding.pdf
Adobe Acrobat document [90.2 KB]
Goeie Vrydag.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Geloof wat oorwin.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [89.4 KB]
Jou sonde affekteer ander.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Unieke hofsaak.pdf
Adobe Acrobat document [86.4 KB]
Moenie julle kinders vertoorn nie.pdf
Adobe Acrobat document [99.9 KB]
Alles is teen my.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Vergeef ons ons skulde.pdf
Adobe Acrobat document [85.6 KB]
Nie verlore.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die gelowige Jongmens.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Profetiese roeping.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Laat u wil geskied.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Sending en Evangelisasie.pdf
Adobe Acrobat document [97.9 KB]
Hoorder van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [99.2 KB]
Om vergenoeg te wees.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [90.7 KB]
Voorbereiding vir Kersfees.pdf
Adobe Acrobat document [84.0 KB]
Eer jou ouers.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Ontnugtering.pdf
Adobe Acrobat document [80.7 KB]
Geen veroordeling in Christus.pdf
Adobe Acrobat document [95.7 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Tweede gebod.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
Opvoeding van kinders.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Voorsienigheid van God.pdf
Adobe Acrobat document [93.8 KB]
Intree preek.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Daaglikse brood.pdf
Adobe Acrobat document [85.8 KB]
Dwase en wyses in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [91.8 KB]
Sendingopdrag.pdf
Adobe Acrobat document [124.4 KB]
Geloftedag 1973.pdf
Adobe Acrobat document [90.4 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Hervorm.pdf
Adobe Acrobat document [88.3 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [84.2 KB]
Jesus die ware Brood en Drank.pdf
Adobe Acrobat document [82.1 KB]
Jesus Christus is in beheer.pdf
Adobe Acrobat document [80.9 KB]
Geloof.pdf
Adobe Acrobat document [101.7 KB]
Pinkster - Vernuwing deur vervulling.pdf
Adobe Acrobat document [77.6 KB]
Pinkster - Vernuwing vereis Heilsekerhei[...]
Adobe Acrobat document [82.6 KB]
Pinkster - Belewing van verlossing.pdf
Adobe Acrobat document [78.2 KB]
Pinkster - Vernuwing deur bekering.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Pinkster - Nood wat om vernuwing roep.pd[...]
Adobe Acrobat document [83.3 KB]
Pinkster - God vernuwe ons.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Vreeslike gebedsbyeenkoms.pdf
Adobe Acrobat document [87.1 KB]
Vergewing.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Geen vrugte.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Twee kerkgangers.pdf
Adobe Acrobat document [109.9 KB]
Grenslose vergifnis.pdf
Adobe Acrobat document [84.4 KB]
Wees soos Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [86.1 KB]
Jongmens op die lewensee.pdf
Adobe Acrobat document [111.7 KB]
Jona.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Jesus se verskyning aan Petrus.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Bly by ons Heer.pdf
Adobe Acrobat document [81.7 KB]
Watter stem volg jy.pdf
Adobe Acrobat document [82.2 KB]
God se wil.pdf
Adobe Acrobat document [149.9 KB]
Dien God met jou lewe.pdf
Adobe Acrobat document [145.5 KB]
Sonde en redding.pdf
Adobe Acrobat document [241.0 KB]
Ons Vader in die Hemel.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
God se teenwoordigheid.pdf
Adobe Acrobat document [153.4 KB]
Geloftedag 1968.pdf
Adobe Acrobat document [119.8 KB]
Die verlore seun.pdf
Adobe Acrobat document [149.4 KB]
Brief van Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Geloof die rigtingwyser.pdf
Adobe Acrobat document [149.8 KB]
Losprys vir jou siel.pdf
Adobe Acrobat document [240.8 KB]
Beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Troos.pdf
Adobe Acrobat document [151.4 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Is jou gesindheid reg.pdf
Adobe Acrobat document [150.9 KB]
As God nie uitkoms gee nie.pdf
Adobe Acrobat document [148.5 KB]
Metamorfose.pdf
Adobe Acrobat document [237.3 KB]
Dawid en Absalom.pdf
Adobe Acrobat document [157.7 KB]
Jesus klop aan die deur.pdf
Adobe Acrobat document [153.2 KB]
Padmakers.pdf
Adobe Acrobat document [145.8 KB]
Wie is die belangrikste.pdf
Adobe Acrobat document [156.3 KB]
Simson.pdf
Adobe Acrobat document [152.3 KB]
Pinkster 9 - Gedaanteverwisseling van di[...]
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Pinkster 8 - Bediening van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [152.9 KB]
Pinkster 7 - Die Liefde.pdf
Adobe Acrobat document [149.2 KB]
Pinkster 6 - Die Gawes van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [153.0 KB]
Pinkster 5 - Wysheid van die wereld dwaa[...]
Adobe Acrobat document [105.6 KB]
Pinkster 4 - Die Gees en die toekoms.pdf
Adobe Acrobat document [226.8 KB]
Pinkster 3 - Lewe deur die Gees.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Pinkster 2 - Onder wie se heerskappy lee[...]
Adobe Acrobat document [153.6 KB]
Pinkster 1 - Wat doen die Heilige Gees.p[...]
Adobe Acrobat document [329.7 KB]
Beklee jou met die nuwe lewe.pdf
Adobe Acrobat document [239.8 KB]
As die deure toegaan.pdf
Adobe Acrobat document [103.8 KB]
Soek God op die regte plek.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Terug na God - die nuwe begin.pdf
Adobe Acrobat document [152.5 KB]
Plig as ouer.pdf
Adobe Acrobat document [87.3 KB]
Gehoorsaamheid.pdf
Adobe Acrobat document [144.4 KB]
Om vas te staan in onseker tye.pdf
Adobe Acrobat document [156.6 KB]
Wag op die HERE.pdf
Adobe Acrobat document [110.2 KB]
Die ouer se taak.pdf
Adobe Acrobat document [85.0 KB]
Spreek HERE.pdf
Adobe Acrobat document [236.0 KB]
Die Boek van Beloftes.pdf
Adobe Acrobat document [146.8 KB]
Ware Vryheid.pdf
Adobe Acrobat document [159.5 KB]
Goddank - ook die God van Isak en Jakob.[...]
Adobe Acrobat document [181.2 KB]
Die lewende God bied lewende hoop.pdf
Adobe Acrobat document [152.7 KB]
Selfverwesenliking deur Godsvrug.pdf
Adobe Acrobat document [238.8 KB]
Saggéüs ontmoet Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [153.8 KB]
Waar is God.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]
Regte verhouding tot God en jou naaste.p[...]
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Die eis van die liefde.pdf
Adobe Acrobat document [145.3 KB]
Die Huwelikslewe.pdf
Adobe Acrobat document [148.6 KB]
Die krag van dwaling om die leuen te glo[...]
Adobe Acrobat document [228.2 KB]
Geniet die lewe.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Geloofsekerheid.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Diens van barmhartigheid - van verste to[...]
Adobe Acrobat document [152.8 KB]
Erns vandag met die oog op die Ewigheid.[...]
Adobe Acrobat document [358.1 KB]
Afhanklik van God.pdf
Adobe Acrobat document [154.8 KB]
'n Lewende Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Die Hemelse Troongesig.pdf
Adobe Acrobat document [141.4 KB]
'n Christen is nie besorg nie.pdf
Adobe Acrobat document [154.2 KB]
Eenheid van die Heiliges.pdf
Adobe Acrobat document [74.0 KB]
Brandend vir Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [149.1 KB]
Diensbaarheid.pdf
Adobe Acrobat document [142.7 KB]
Jou identiteit.pdf
Adobe Acrobat document [148.9 KB]
Vernuwing deur beslissing.pdf
Adobe Acrobat document [139.6 KB]
Wat verhinder vernuwing.pdf
Adobe Acrobat document [145.7 KB]
Betekenis van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [154.6 KB]
Die woestyn.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Wedergebore.pdf
Adobe Acrobat document [245.0 KB]
Verlange na die paradys.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Toewyding aan God.pdf
Adobe Acrobat document [224.9 KB]
Klein dogtertjie in die Vreemde.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]