Ds. A. W. C. Bester

Vredendal Wes

29 Augustus 1976

 

Onderwerp:       Hoe ver is die nag?

 

Lees:                    Jesaja 21 verse 1 tot 12

 

Teks:                    Jesaja 21 vers 11

 

Sing:                     Gesang 11 vers 1

      Gesang 156 verse 1 en 3

 

“Jesaja het onverskrokke moed aan die dag gelê toe hy in hierdie teks die val van die Babiloniese ryk aangekondig het. Dit was ʼn gebeurtenis wat vir die volk Juda van betekenis sou wees, omdat Babilon immers die dorsvloer was waarop Juda soos koring gedors is. Die val van Babilon sou vir hierdie volkie verlossing gebring het.

 

“Die wagter op die stadsmuur het ʼn treffende beskrywing van homself gegee: ‘En hy het geroep soos ʼn leeu. Op die wagtoring, Here, staan ek gedurig by dag, en op my wagpos stel ek my al die nagte.’ (Jes 21:8) Dit was die beskrywing van ʼn troue Godsgesant. Hy moes dag en nag op sy pos wees en niks meer, maar ook niks minder verkondig as wat hy gesien en van die HERE verneem het nie. Hy moes dit soos ʼn leeu doen, sonder vrees en sonder aansiens des persoons. Wee die wagter, het Eségiël gesê, wat nie die geluid van die basuin helder laat weerklink nie.

 

“Wat sal van ʼn volk word as die wagter roep: ‘Vrede, vrede’ (Jer 6:14, Eség 13:10), terwyl die swaard naderkom? Dit sal niks anders as verraad wees nie.

 

“Jesaja se profesie was ook vir Edom (Seïr) van groot betekenis, omdat ook Edom enkele jare ná Jerusalem deur Babilon oorrompel is. En terwyl Juda so ʼn gunstige antwoord van die wagter ontvang het, wou Edom ook weet wat sy uiteindelike lot sou wees.

 

“Helaas, die antwoord aan Edom was ʼn bittere teleurstelling. Dit was feitlik ʼn oordeel. Die wagter het geheimsinnig en terselfdertyd ook spottend gesê: ‘Die môre kom, en ook die nag.’ (Jes 21:12)

 

“Wat het dit beteken? Hoe kon die môre en die nag tegelykertyd kom?

 

“Die geskiedenis van Edom werp lig op hierdie antwoord. Toe hierdie profesie uitgespreek is, het Edom gebuk gegaan onder die juk van Assirië. Daar het spoedig ʼn ligstraal op die donker toneel geval, toe Sanherib, die koning van Assirië, tot ʼn val gekom het. Dit was ʼn gebeurtenis wat beskou kon word as die aanbreek van die dag. Die verligting was egter van korte duur. Edom is hierna deur Babilon oorwin, daarna deur die Medo-Perse, gevolg deur die Griekse-Macedoniërs en uiteindelik deur die Romeine.

 

“Edom het dus herhaaldelik ʼn kort periode van lig ervaar, wat spoedig weer uitgedoof is deur ʼn terugkerende nag. Edom het uiteindelik van die aardse toneel verdwyn en weggesink in die ewige stilte.

 

“Edom was nie tevrede met die antwoord: ‘die môre kom, en ook die nag’ nie. Hulle het herhaaldelik teruggekom en gevra: ‘Wagter, hoe ver is dit in die nag?’ (Jes 21:11) Dit was soos ʼn sieke wat nie kan slaap nie en aanhoudend vra hoe laat dit is.

 

“Die wag het uiteindelik spottend daarop geantwoord: ‘Wil julle vra, vra; keer terug, kom.’ (Jes 21:12) Kom terug so dikwels as wat jy verkies. Die antwoord bly dieselfde: ‘Die môre kom, en ook die nag.’

 

“Broers en Susters, verskillende mense vra die vraag: ‘Wagter, hoe ver is dit in die nag?’

 

“Die ernsgesinde kinders van die HERE is bekommerd as hulle let op die nagtelike duisternis van ongeloof, goddeloosheid en wellus wat die samelewing verlaag en verdierlik. Hulle is bekommerd as hulle let op die gevolge van die sonde, naamlik rassehaat, onluste, oorlog, armoede en ellende. Hulle is bekommerd oor die toekoms van die opkomende geslagte. Geen wonder nie dat hulle soms met diepe smart vra: ‘Wagter, hoe ver is dit in die nag?’ Wanneer sal die duisternis opklaar en die môrestond weer aanbreek?

 

“Daar is ook groot getalle ongelowiges wat hierdie vraag vra.

 

“Dan is daar ook die ontwaakte sondaar, wat onrustig word oor sy sonde. Terwyl ander rustig slaap, het hierdie persoon geen rus nie. Hy dwaal deur donker eensame strate. Hy is bekommerd en roep uit met ʼn erns wat hy nie kan bedwing nie: ‘Wagter, hoe ver is dit in die nag?’ Ongelukkig is daar min van hulle. Hulle is die uitsondering.

 

“Hierteenoor toon die ligsinnige spotters weinig onrus oor die duisternis wat hulle omring. Hulle is ongevoelig vir die roede van God. Die enigste bekommernis wat hulle het, is om te midde van al die ellende en jammer, soveel plesier en genot as moontlik te kry. As hy per toeval die wagter aantref, vra hy spottend: Wagter, jy met jou ernstige gelaat en gedurige waarskuwings, hoe ver is dit in die nag?

 

“In die meeste gevalle wag die ligsinnige spotter nie eers op ʼn antwoord nie, maar spoed voort op die pad van sonde. Maar wee hom, want daar sal ʼn dag kom dat hy die wagter sal lastig val en in alle erns sal vra: ‘Wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver in die nag?’ (Jes 21:11) Dan sal die wagter ook vir hom sê: ‘Wil julle vra, vra; keer terug, kom.’

 

“Wat die verharde sondaar betref: Wanneer die roede van die HERE swaar word, wanneer die pestilensies voor sy deur woed, of rampe hom van sy besittings beroof, dan onderneem die sondaar ook ʼn sodanige pelgrimstog na die wagter. Hy doen dit nie om hom van sy sondeweë te bekeer nie. Hy wil slegs weet wanneer die volgende periode van verligting sal aanbreek, sodat hy ongehinderd kan voortgaan met sy bose luste. Maar daar sal ʼn dag kom dat hierdie sondaar die wagter sal lastig val met die vraag: ‘Wagter, hoe ver is dit in die nag?’ Is daar nog hoop? Maar hy sal verniet klop, want as die deur eenmaal gesluit is, sal dit vir altyd te laat wees.

 

“Die antwoord: ‘die môre kom, en ook die nag’ het ook betrekking op die lewens van die kinders van God. Daar is ook ʼn afwisseling van lig en duisternis, soos by sondaars. Ook hulle vra: ‘Hoe ver is dit in die nag?’ Maar Goddank, soos vir Juda, breek die lig vir hulle deur na ʼn tydperk van dorsvloer beproewing.

 

“Hierteenoor was dit vir Edom anders. Hulle het tevergeefs na die wagter gegaan en het uiteindelik weggesink in nagtelike duisternis. Edom het tot ʼn einde gekom. Dit sal die lot wees van die vyande van die HERE en van die ligsinnige spotters en verharde sondaars. Die persoon wat die môrestond verwag, sal deur die nag oorval word.

 

“Mense word ongeduldig wanneer die wag so aanhoudend teen die sonde waarsku. Hulle wil eerder die boodskap op ʼn strelende wyse hoor. Maar Eségiël waarsku dat beide die wagter en die hoorder voor God verantwoording sal moet doen.

 

“Goddank, voor die laaste nag van oordeel kom, kom daar in elke mens se lewe die môrestond van genade, van uitnodiging en geleentheid. Die son van geregtigheid het opgekom. Jesus Christus is u Verlosser. Neem u toevlug tot Hom om gered te word.

 

“Kind van God, as u soms kleingelowig word as u let op die toestand rondom u, onthou God het alles in sy hand. Niks sal gebeur sonder God se toestemming nie. Sy volk is verlig, selfs in die donkerste nag. Op sy bestemde tyd sal dit weer lig word.     

 

“Amen.”

 

 

 

Kommentaar:

 

Hoe ver is óns nag? Ons is op die vooraand van die groot verdrukking, wat volgens die New Age Beweging die kulminasie van Babelse doelstellings sal wees. Ons het reeds ʼn voorsmaak van daardie donker nag.

 

Maar dit word reeds lig op die horison. Die dagbreek is aan die kom. Volgens Bybelse profesië gaan die eindtydse verdrukking net sewe jaar duur, waarna God self die magte van duisternis sal vernietig. Dit is ʼn tydperk wat ʼn mens kan oorleef. Volgens Bybelse profesië sal daar Christene wees wat dit sal oorleef. Dit gaan op God se bestemde tyd weer lig word.

 

Kan dit wees dat die HERE ons sal gebruik om die Evangelie deur hierdie donker tyd te dra? Dat die chaos en anargie wat tans in Suid-Afrika die hoogty vier, ons sal verskans teen die genadelose vervolging wat Christene in die ontwikkelde wêreld gaan ondervind?

 

En net soos Edom is die Westerse wêreld besig om, tot hul eie ondergang, siende blind en horende doof agter Satan aan te loop.

 

 

 

 

 

 

Die Afrikaanse preke is transkripsies van die preeknotas van wyle ds. A. W. C. Bester, ʼn voormalige predikant in die ou NG Kerk - wat die Moederkerk van Suid-Afrika was.

 

Hierdie preke kan met vrymoedigheid gekopieer en versprei word.

 

Dominee Bester se preek hierbo, saam met voorheen geplaasde preke, verskyn hieronder in ʼn pdf formaat wat makliker lees op selfone.

 

Nog ʼn leraar wat die SACN sonder voorbehoud aanbeveel is dr. Charles Stanley. Sy daaglikse boodskappe in Engels verskyn op die webwerf: www.intouch.org

 

Gelowiges wat waarde in hierdie preke vind, moet daarteen waak dat dit hulle nie weerhou van ware Christenkerke en gemeenskap met heiliges in hulle gemeenskappe nie.

 

Ons beoog om elke tweede week ʼn nuwe preek te plaas, alhoewel dit nie altyd moontlik is nie.

 

 

Preke in pdf formaat:

 

Hoe ver is die nag.pdf
Adobe Acrobat document [111.6 KB]
Die Brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [80.4 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Gereed vir die reis.pdf
Adobe Acrobat document [101.5 KB]
Tiende gebod.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Die wegraping.pdf
Adobe Acrobat document [182.5 KB]
Lewende water en die hel.pdf
Adobe Acrobat document [98.7 KB]
Dit is die HERE se stryd.pdf
Adobe Acrobat document [133.9 KB]
Die brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [85.4 KB]
Liefde in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [114.1 KB]
Kinderdoop.pdf
Adobe Acrobat document [114.4 KB]
Lidmaat van die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [86.2 KB]
God regeer.pdf
Adobe Acrobat document [86.0 KB]
Gebed - Liefde tot God en medemens.pdf
Adobe Acrobat document [84.3 KB]
God roep ons.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
God is onse God.pdf
Adobe Acrobat document [82.7 KB]
Gideon.pdf
Adobe Acrobat document [103.1 KB]
Hier is ek en my kinders.pdf
Adobe Acrobat document [102.5 KB]
Die Lam van God.pdf
Adobe Acrobat document [76.9 KB]
Vlees vs Gees.pdf
Adobe Acrobat document [81.3 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Benjamin.pdf
Adobe Acrobat document [86.8 KB]
Afgodery en skyngodsdiens.pdf
Adobe Acrobat document [89.6 KB]
Triomftog van die Evangelie.pdf
Adobe Acrobat document [86.9 KB]
Biddag vir die Jeug.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Eindtydse Antichris.pdf
Adobe Acrobat document [121.1 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [109.8 KB]
Die Opstanding.pdf
Adobe Acrobat document [90.2 KB]
Goeie Vrydag.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Geloof wat oorwin.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [89.4 KB]
Jou sonde affekteer ander.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Unieke hofsaak.pdf
Adobe Acrobat document [86.4 KB]
Moenie julle kinders vertoorn nie.pdf
Adobe Acrobat document [99.9 KB]
Alles is teen my.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Vergeef ons ons skulde.pdf
Adobe Acrobat document [85.6 KB]
Nie verlore.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die gelowige Jongmens.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Profetiese roeping.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Laat u wil geskied.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Sending en Evangelisasie.pdf
Adobe Acrobat document [97.9 KB]
Hoorder van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [99.2 KB]
Om vergenoeg te wees.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [90.7 KB]
Voorbereiding vir Kersfees.pdf
Adobe Acrobat document [84.0 KB]
Eer jou ouers.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Ontnugtering.pdf
Adobe Acrobat document [80.7 KB]
Geen veroordeling in Christus.pdf
Adobe Acrobat document [95.7 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Tweede gebod.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
Opvoeding van kinders.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Voorsienigheid van God.pdf
Adobe Acrobat document [93.8 KB]
Intree preek.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Daaglikse brood.pdf
Adobe Acrobat document [85.8 KB]
Dwase en wyses in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [91.8 KB]
Sendingopdrag.pdf
Adobe Acrobat document [124.4 KB]
Geloftedag 1973.pdf
Adobe Acrobat document [90.4 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Hervorm.pdf
Adobe Acrobat document [88.3 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [84.2 KB]
Jesus die ware Brood en Drank.pdf
Adobe Acrobat document [82.1 KB]
Jesus Christus is in beheer.pdf
Adobe Acrobat document [80.9 KB]
Geloof.pdf
Adobe Acrobat document [101.7 KB]
Pinkster - Vernuwing deur vervulling.pdf
Adobe Acrobat document [77.6 KB]
Pinkster - Vernuwing vereis Heilsekerhei[...]
Adobe Acrobat document [82.6 KB]
Pinkster - Belewing van verlossing.pdf
Adobe Acrobat document [78.2 KB]
Pinkster - Vernuwing deur bekering.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Pinkster - Nood wat om vernuwing roep.pd[...]
Adobe Acrobat document [83.3 KB]
Pinkster - God vernuwe ons.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Vreeslike gebedsbyeenkoms.pdf
Adobe Acrobat document [87.1 KB]
Vergewing.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Geen vrugte.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Twee kerkgangers.pdf
Adobe Acrobat document [109.9 KB]
Grenslose vergifnis.pdf
Adobe Acrobat document [84.4 KB]
Wees soos Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [86.1 KB]
Jongmens op die lewensee.pdf
Adobe Acrobat document [111.7 KB]
Jona.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Jesus se verskyning aan Petrus.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Bly by ons Heer.pdf
Adobe Acrobat document [81.7 KB]
Watter stem volg jy.pdf
Adobe Acrobat document [82.2 KB]
God se wil.pdf
Adobe Acrobat document [149.9 KB]
Dien God met jou lewe.pdf
Adobe Acrobat document [145.5 KB]
Sonde en redding.pdf
Adobe Acrobat document [241.0 KB]
Ons Vader in die Hemel.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
God se teenwoordigheid.pdf
Adobe Acrobat document [153.4 KB]
Geloftedag 1968.pdf
Adobe Acrobat document [119.8 KB]
Die verlore seun.pdf
Adobe Acrobat document [149.4 KB]
Brief van Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Geloof die rigtingwyser.pdf
Adobe Acrobat document [149.8 KB]
Losprys vir jou siel.pdf
Adobe Acrobat document [240.8 KB]
Beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Troos.pdf
Adobe Acrobat document [151.4 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Is jou gesindheid reg.pdf
Adobe Acrobat document [150.9 KB]
As God nie uitkoms gee nie.pdf
Adobe Acrobat document [148.5 KB]
Metamorfose.pdf
Adobe Acrobat document [237.3 KB]
Dawid en Absalom.pdf
Adobe Acrobat document [157.7 KB]
Jesus klop aan die deur.pdf
Adobe Acrobat document [153.2 KB]
Padmakers.pdf
Adobe Acrobat document [145.8 KB]
Wie is die belangrikste.pdf
Adobe Acrobat document [156.3 KB]
Simson.pdf
Adobe Acrobat document [152.3 KB]
Pinkster 9 - Gedaanteverwisseling van di[...]
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Pinkster 8 - Bediening van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [152.9 KB]
Pinkster 7 - Die Liefde.pdf
Adobe Acrobat document [149.2 KB]
Pinkster 6 - Die Gawes van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [153.0 KB]
Pinkster 5 - Wysheid van die wereld dwaa[...]
Adobe Acrobat document [105.6 KB]
Pinkster 4 - Die Gees en die toekoms.pdf
Adobe Acrobat document [226.8 KB]
Pinkster 3 - Lewe deur die Gees.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Pinkster 2 - Onder wie se heerskappy lee[...]
Adobe Acrobat document [153.6 KB]
Pinkster 1 - Wat doen die Heilige Gees.p[...]
Adobe Acrobat document [329.7 KB]
Beklee jou met die nuwe lewe.pdf
Adobe Acrobat document [239.8 KB]
As die deure toegaan.pdf
Adobe Acrobat document [103.8 KB]
Soek God op die regte plek.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Terug na God - die nuwe begin.pdf
Adobe Acrobat document [152.5 KB]
Plig as ouer.pdf
Adobe Acrobat document [87.3 KB]
Gehoorsaamheid.pdf
Adobe Acrobat document [144.4 KB]
Om vas te staan in onseker tye.pdf
Adobe Acrobat document [156.6 KB]
Wag op die HERE.pdf
Adobe Acrobat document [110.2 KB]
Die ouer se taak.pdf
Adobe Acrobat document [85.0 KB]
Spreek HERE.pdf
Adobe Acrobat document [236.0 KB]
Die Boek van Beloftes.pdf
Adobe Acrobat document [146.8 KB]
Ware Vryheid.pdf
Adobe Acrobat document [159.5 KB]
Goddank - ook die God van Isak en Jakob.[...]
Adobe Acrobat document [181.2 KB]
Die lewende God bied lewende hoop.pdf
Adobe Acrobat document [152.7 KB]
Selfverwesenliking deur Godsvrug.pdf
Adobe Acrobat document [238.8 KB]
Saggéüs ontmoet Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [153.8 KB]
Waar is God.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]
Regte verhouding tot God en jou naaste.p[...]
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Die eis van die liefde.pdf
Adobe Acrobat document [145.3 KB]
Die Huwelikslewe.pdf
Adobe Acrobat document [148.6 KB]
Die krag van dwaling om die leuen te glo[...]
Adobe Acrobat document [228.2 KB]
Geniet die lewe.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Geloofsekerheid.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Diens van barmhartigheid - van verste to[...]
Adobe Acrobat document [152.8 KB]
Erns vandag met die oog op die Ewigheid.[...]
Adobe Acrobat document [358.1 KB]
Afhanklik van God.pdf
Adobe Acrobat document [154.8 KB]
'n Lewende Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Die Hemelse Troongesig.pdf
Adobe Acrobat document [141.4 KB]
'n Christen is nie besorg nie.pdf
Adobe Acrobat document [154.2 KB]
Eenheid van die Heiliges.pdf
Adobe Acrobat document [74.0 KB]
Brandend vir Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [149.1 KB]
Diensbaarheid.pdf
Adobe Acrobat document [142.7 KB]
Jou identiteit.pdf
Adobe Acrobat document [148.9 KB]
Vernuwing deur beslissing.pdf
Adobe Acrobat document [139.6 KB]
Wat verhinder vernuwing.pdf
Adobe Acrobat document [145.7 KB]
Betekenis van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [154.6 KB]
Die woestyn.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Wedergebore.pdf
Adobe Acrobat document [245.0 KB]
Verlange na die paradys.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Toewyding aan God.pdf
Adobe Acrobat document [224.9 KB]
Klein dogtertjie in die Vreemde.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]