Ds. A. W. C. Bester

Vredendal Wes

1 Mei 1977

 

Onderwerp:       In ʼn tyd soos hierdie

 

Lees:                 Ester 3 verse 8 tot 11

      Ester 4 verse 1 tot 17

 

Teks:                 Ester 4 vers 14

 

Sing:                 Psalm 68 vers 1

      Gesang 75 vers 1

 

“Broers en Susters, die gevaar bestaan dat die mens van die twintigste eeu, selfs die gelowiges, só gekondisioneer kan raak deur die gees en omstandighede van sy tyd, dat die abnormale later as die normale aanvaar word.

 

“Ons leef vandag in sulke tye. Wie die teken van die tye dophou en reg diagnoseer, sal saamstem. Ondanks die voorspoed en vooruitgang van ons dag, beleef ons krisistye op haas elke terrein. Ons beleef ʼn tyd van nood ondanks die voorspoed.

 

“Nie alleen word ons landsgrense en volksveiligheid van baie kante bedreig nie, maar ook die Christendom is onderhewe aan ʼn vuurproef en vervolging. Kommunisme het byvoorbeeld gedurende die afgelope vyftig jaar baie vinniger gegroei as die Christendom in die laaste twee duisend jaar.

 

“Ester en haar volk het ook eenmaal soorgelyke tye beleef. Maar juis in die krisis-uur van haar en haar volk se voortbestaan, het God haar geroep tot koninklike waardigheid en aksie.  

 

“Ons vind in ons teksvers twee gedagtes: ʼn tyd van nood ondanks die voorspoed; en ʼn tyd van onderworpenheid maar ook vir aksie.

 

“Dit beskryf ʼn tyd van voorspoed vir Ahasvéros en die Persiese volk, maar ook vir Ester en baie van haar volksgenote. Ahasvéros was koning van die destydse wêreldryk. Hy het die septer geswaai oor 127 provinsies, wat elkeen staatkundig, ekonomies en maatskaplik onafhanklik, welvarend en voorspoedig was. Mag en majesteit, prag en praal was aan die orde van die dag.

 

“Ook met Ester en haar volk het dit hier in die vreemde voor die wind gegaan. Sy het koningin van die Persiese ryk geword alhoewel sy ʼn weeskind en ʼn balling was. 

 

“Tog was daar meteens ook ʼn tyd van nood vir Ahasvéros, Ester en die ballinge. Hoe ongelukkig was Ahasvéros nie toe sy lieflingsvrou, Vasti, geweier het om tydens ʼn feesgeleentheid voor die koning en sy gaste te verskyn nie. Daarna is sy deur die wet van die Perse en Meders van die koning geskei.

 

“Maar ook die Joodse ballinge het skielik in doodsgevaar gekom. Die koning het op aandrang van Hamman ʼn bevelskrif onderteken waarvolgens alle Jode op die dertiende van die twaalfde maand gedood moes word. Ook Ester sou, volgens dieselfde wet, haar koninginskap, vryheid en lewe moes prysgee. Dit was inderdaad ʼn tyd van nood ondanks die voorspoed.

 

“Broers en Susters, alhoewel Ester se tyd baie verskil van ons tyd, bestaan daar tog ooreenkomste. Ons beleef ook ʼn tyd van voorspoed en vooruitgang op haas elke gebied. Soos die Joodse volk, het ook ons volk sy tye van ballingskap geken. Vandag kan ons egter terugkyk op die verwesenliking van ʼn lang gekoesterde ideaal: die totstandkoming van ʼn selfstandige nasie en ʼn onafhanklike Suid-Afrika.

 

“Op kerklike godsdienstige gebied beleef ons ʼn besondere tyd. Hoe baie is nie gedurende die afgelope drie honderd jaar bereik nie. Ons sendingaksie het etlike selfstandige kerke tot stand gebring. Daar was vordering op die gebied van Evangelisasie en die bearbeiding van die Jeug. Ons kerk is inderdaad op dreef. En tog is dit ʼn tyd van nood.

 

“Wie die tekens van die tye reg lees, sal saamstem dat die Afrikanervolk en die Christendom hier in Suid-Afrika krisistye beleef soos nooit tevore nie. Ons word op internasionale gebied nie alleen geïsoleer nie, maar ook bedreig deur vyandiggesinde volke. Ons het nie net te doen met internasionale Kommunisme nie, maar ook die vyandskap van die Westerse wêreld. Ons worstel met ʼn unieke probleem van intervolkere verhoudings waarvoor baie min buitelanders ʼn begrip het. Geen wonder dat al meer druk op ons uitgeoefen word nie.

 

“Op sedelike gebied was dit nie net die Perse wat fuifpartye en ontklee danse gehou het nie. Baie van ons seuns en dogters het voor die afgod van sedelike en morele verval gebuig. Die abnormale het vir baie die normale geword. Die skokkende het die alledaagse geword; en die lelike die mooie. En so het baie van ons eie volk die prooi geword van ʼn vreemde tydgees. Dink maar aan die hoë egskeidingsyfer, die euwels van dans, drank en jeugmusiek.

 

“Ook op geestelike gebied beleef ons ʼn laagwatermerk. Alhoewel daar nog veel is om voor dankbaar te wees, is daar ook veel om oor bekommerd te wees. Ons is bekommerd oor die lae bywoningsyfer van die eredienste; en die wêreldwye aftakeling van die Christendom.

 

“Broers en Susters, ons grootste bedreiging is nie die wapengeweld van die Kommunisme of enige militêre mag nie. Ons grootste bedreiging is nie ʼn stryd teen vlees en bloed nie, maar teen die subtiele mag van die duisternis. Dit is ʼn mag wat so onopsigtelik ons moraal, ons sedes en ons Godsdiens ondergrawe.

 

“Moderne Hammans bedreig ons voortbestaan. Ons hoor elke dag die kreet van die Franse Revolusie: vryheid, gelykheid en broederskap; en die misplaaste aksent op eenheid. Grense moet opgehef word. Daar moet een kerk, een wêreld en geen volke meer wees nie. En agter dit alles gewaar ons die vors van die duisternis, die Antichris.

 

“Mag God ons oë open voordat dit te laat is.

 

“Toe Ester en haar volksgenote besef het in watter nood hulle hul bevind het, het dit vir hulle ʼn tyd geword van verootmoediging en aksie. Sy het ʼn boodskap aan Mórdegai gestuur om saam met die Jode in Susan vir drie dae lank, dag en nag, te vas en te bid. Sy het haar afhanklikheid van God besef. Sy het geweet dat daar maar net Een is wat kan red en dat dit die God van Israel was. Maar sy het ook geweet dat sonde ʼn skeidsmuur tussen haar, haar volksgenote en God was. Daarom het sy en haar volk in geloofsvertroue hul toevlug tot God geneem. Hulle het in ootmoed en skuldbelydenis voor God gaan staan.

 

“Die sterfuur van haar volk was reeds bepaal en daar was geen tyd om te verspil nie. Sy het onmiddelik opgetree. Sy het Mórdegai verwittig dat sy sonder vertraging na die koning sou gaan, al was dit teen die wet. Haar onverbiddelike besluit was: ‘… so sal ek na die koning ingaan, wat nie volgens wet is nie, en as ek omkom, dan kom ek om.’ (Ester 4:16) Ons weet dat God haar verhoor het en hoe sy en haar volk uiteindelik gespaar is.

 

“Broers en Susters, ons tyd roep ons ook tot verootmoediging voor God. Ons moet net soos Nehemia in erkentenis van ons sonde uitroep: ‘Ag, HERE, God van die hemel, grote en gedugte God, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir die wat U liefhet en u gebooie onderhou - laat u oor tog opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van u kneg wat ek vandag voor u aangesig bid, dag en nag, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely wat ons teen U gedoen het; ook ek en my familie het gesondig’. (Neh 1:5,6)

 

“Ons moet saam met Ester terugkeer tot gebed en vas. Ons moet onthou dat God alleen kan red. God is in staat om alles heel te maak, hoe onmoontlik dit ookal mag lyk. God is gewillig om te heel, as ons Hom maar net wil toelaat. God is die enigste wat kan heel en in die proses maak hy van mensehande gebruik.

 

“Al is ons in die minderheid, het ons niks om oor bevrees te wees nie. Gideon en sy drie honderd helde was vir God genoeg om die oorwinning te verseker. God roep ons in hierdie dae tot koninklike waardigheid. 

 

“In die koninkryk van God is daar net een dag waarop diens gelewer kan word en dit is vandag: ‘Kind, gaan werk vandag in my wingerd.’ (Matt 21:28) Dit is nou die tyd vir aksie. Daar is nie tyd vir uitstel nie. Ons moet met ootmoed en skuldbelydenis die toevlug na God neem en die hand aan die ploeg slaan voordat die duisternis ons oorweldig.

 

“Broers en Susters, ons moet die tyd uitkoop want dit is min en die dae is boos.

 

“Mag God ons bewaar.

 

“Amen.”

 

 

 

 

 

Die Afrikaanse preke is transkripsies van die preeknotas van wyle ds. A. W. C. Bester, ʼn voormalige predikant in die ou NG Kerk - wat die Moederkerk van Suid-Afrika was.

 

Hierdie preke kan met vrymoedigheid gekopieer en versprei word.

 

Dominee Bester se preek hierbo, saam met voorheen geplaasde preke, verskyn hieronder in ʼn pdf formaat wat makliker lees op selfone.

 

Nog ʼn leraar wat die SACN sonder voorbehoud aanbeveel is dr. Charles Stanley. Sy daaglikse boodskappe in Engels verskyn op die webwerf: www.intouch.org

 

Gelowiges wat waarde in hierdie preke vind, moet daarteen waak dat dit hulle nie weerhou van ware Christenkerke en gemeenskap met heiliges in hulle gemeenskappe nie.

 

Ons beoog om elke tweede week ʼn nuwe preek te plaas, alhoewel dit nie altyd moontlik is nie.

 

 

Preke in pdf formaat:

 

In 'n tyd soos hierdie.pdf
Adobe Acrobat document [88.8 KB]
Harde woorde.pdf
Adobe Acrobat document [91.2 KB]
Die gemeente - die kroon van roem.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Lyding.pdf
Adobe Acrobat document [87.0 KB]
Moedeloosheid.pdf
Adobe Acrobat document [105.1 KB]
Laat u koninkryk kom.pdf
Adobe Acrobat document [82.3 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Laat u Naam geheilig word.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die tuin om die graf.pdf
Adobe Acrobat document [99.4 KB]
God met ons.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
'n Kind is gebore.pdf
Adobe Acrobat document [85.2 KB]
Sonder Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [144.3 KB]
Hoe ver is die nag.pdf
Adobe Acrobat document [111.6 KB]
Die Brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [80.4 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Gereed vir die reis.pdf
Adobe Acrobat document [101.5 KB]
Tiende gebod.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Die wegraping.pdf
Adobe Acrobat document [182.5 KB]
Lewende water en die hel.pdf
Adobe Acrobat document [98.7 KB]
Dit is die HERE se stryd.pdf
Adobe Acrobat document [133.9 KB]
Die brandwag.pdf
Adobe Acrobat document [85.4 KB]
Liefde in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [114.1 KB]
Kinderdoop.pdf
Adobe Acrobat document [114.4 KB]
Lidmaat van die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [86.2 KB]
God regeer.pdf
Adobe Acrobat document [86.0 KB]
Gebed - Liefde tot God en medemens.pdf
Adobe Acrobat document [84.3 KB]
God roep ons.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
God is onse God.pdf
Adobe Acrobat document [82.7 KB]
Gideon.pdf
Adobe Acrobat document [103.1 KB]
Hier is ek en my kinders.pdf
Adobe Acrobat document [102.5 KB]
Die Lam van God.pdf
Adobe Acrobat document [76.9 KB]
Vlees vs Gees.pdf
Adobe Acrobat document [81.3 KB]
Wedergeboorte.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Benjamin.pdf
Adobe Acrobat document [86.8 KB]
Afgodery en skyngodsdiens.pdf
Adobe Acrobat document [89.6 KB]
Triomftog van die Evangelie.pdf
Adobe Acrobat document [86.9 KB]
Biddag vir die Jeug.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Eindtydse Antichris.pdf
Adobe Acrobat document [121.1 KB]
Die Bybel.pdf
Adobe Acrobat document [109.8 KB]
Die Opstanding.pdf
Adobe Acrobat document [90.2 KB]
Goeie Vrydag.pdf
Adobe Acrobat document [77.5 KB]
Geloof wat oorwin.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [89.4 KB]
Jou sonde affekteer ander.pdf
Adobe Acrobat document [87.7 KB]
Unieke hofsaak.pdf
Adobe Acrobat document [86.4 KB]
Moenie julle kinders vertoorn nie.pdf
Adobe Acrobat document [99.9 KB]
Alles is teen my.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Vergeef ons ons skulde.pdf
Adobe Acrobat document [85.6 KB]
Nie verlore.pdf
Adobe Acrobat document [83.0 KB]
Die gelowige Jongmens.pdf
Adobe Acrobat document [88.0 KB]
Profetiese roeping.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Laat u wil geskied.pdf
Adobe Acrobat document [81.9 KB]
Sending en Evangelisasie.pdf
Adobe Acrobat document [97.9 KB]
Hoorder van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [99.2 KB]
Om vergenoeg te wees.pdf
Adobe Acrobat document [85.1 KB]
Godverlate.pdf
Adobe Acrobat document [90.7 KB]
Voorbereiding vir Kersfees.pdf
Adobe Acrobat document [84.0 KB]
Eer jou ouers.pdf
Adobe Acrobat document [81.5 KB]
Ontnugtering.pdf
Adobe Acrobat document [80.7 KB]
Geen veroordeling in Christus.pdf
Adobe Acrobat document [95.7 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Tweede gebod.pdf
Adobe Acrobat document [87.6 KB]
Opvoeding van kinders.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Voorsienigheid van God.pdf
Adobe Acrobat document [93.8 KB]
Intree preek.pdf
Adobe Acrobat document [90.3 KB]
Daaglikse brood.pdf
Adobe Acrobat document [85.8 KB]
Dwase en wyses in die kerk.pdf
Adobe Acrobat document [91.8 KB]
Sendingopdrag.pdf
Adobe Acrobat document [124.4 KB]
Geloftedag 1973.pdf
Adobe Acrobat document [90.4 KB]
Die Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [100.5 KB]
Hervorm.pdf
Adobe Acrobat document [88.3 KB]
Die Wederkoms.pdf
Adobe Acrobat document [84.2 KB]
Jesus die ware Brood en Drank.pdf
Adobe Acrobat document [82.1 KB]
Jesus Christus is in beheer.pdf
Adobe Acrobat document [80.9 KB]
Geloof.pdf
Adobe Acrobat document [101.7 KB]
Pinkster - Vernuwing deur vervulling.pdf
Adobe Acrobat document [77.6 KB]
Pinkster - Vernuwing vereis Heilsekerhei[...]
Adobe Acrobat document [82.6 KB]
Pinkster - Belewing van verlossing.pdf
Adobe Acrobat document [78.2 KB]
Pinkster - Vernuwing deur bekering.pdf
Adobe Acrobat document [85.9 KB]
Pinkster - Nood wat om vernuwing roep.pd[...]
Adobe Acrobat document [83.3 KB]
Pinkster - God vernuwe ons.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Vreeslike gebedsbyeenkoms.pdf
Adobe Acrobat document [87.1 KB]
Vergewing.pdf
Adobe Acrobat document [85.3 KB]
Geen vrugte.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Twee kerkgangers.pdf
Adobe Acrobat document [109.9 KB]
Grenslose vergifnis.pdf
Adobe Acrobat document [84.4 KB]
Wees soos Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [86.1 KB]
Jongmens op die lewensee.pdf
Adobe Acrobat document [111.7 KB]
Jona.pdf
Adobe Acrobat document [90.9 KB]
Jesus se verskyning aan Petrus.pdf
Adobe Acrobat document [83.7 KB]
Bly by ons Heer.pdf
Adobe Acrobat document [81.7 KB]
Watter stem volg jy.pdf
Adobe Acrobat document [82.2 KB]
God se wil.pdf
Adobe Acrobat document [149.9 KB]
Dien God met jou lewe.pdf
Adobe Acrobat document [145.5 KB]
Sonde en redding.pdf
Adobe Acrobat document [241.0 KB]
Ons Vader in die Hemel.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
God se teenwoordigheid.pdf
Adobe Acrobat document [153.4 KB]
Geloftedag 1968.pdf
Adobe Acrobat document [119.8 KB]
Die verlore seun.pdf
Adobe Acrobat document [149.4 KB]
Brief van Jesus Christus.pdf
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Geloof die rigtingwyser.pdf
Adobe Acrobat document [149.8 KB]
Losprys vir jou siel.pdf
Adobe Acrobat document [240.8 KB]
Beproewing.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Troos.pdf
Adobe Acrobat document [151.4 KB]
Job.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Is jou gesindheid reg.pdf
Adobe Acrobat document [150.9 KB]
As God nie uitkoms gee nie.pdf
Adobe Acrobat document [148.5 KB]
Metamorfose.pdf
Adobe Acrobat document [237.3 KB]
Dawid en Absalom.pdf
Adobe Acrobat document [157.7 KB]
Jesus klop aan die deur.pdf
Adobe Acrobat document [153.2 KB]
Padmakers.pdf
Adobe Acrobat document [145.8 KB]
Wie is die belangrikste.pdf
Adobe Acrobat document [156.3 KB]
Simson.pdf
Adobe Acrobat document [152.3 KB]
Pinkster 9 - Gedaanteverwisseling van di[...]
Adobe Acrobat document [151.0 KB]
Pinkster 8 - Bediening van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [152.9 KB]
Pinkster 7 - Die Liefde.pdf
Adobe Acrobat document [149.2 KB]
Pinkster 6 - Die Gawes van die Heilige G[...]
Adobe Acrobat document [153.0 KB]
Pinkster 5 - Wysheid van die wereld dwaa[...]
Adobe Acrobat document [105.6 KB]
Pinkster 4 - Die Gees en die toekoms.pdf
Adobe Acrobat document [226.8 KB]
Pinkster 3 - Lewe deur die Gees.pdf
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Pinkster 2 - Onder wie se heerskappy lee[...]
Adobe Acrobat document [153.6 KB]
Pinkster 1 - Wat doen die Heilige Gees.p[...]
Adobe Acrobat document [329.7 KB]
Beklee jou met die nuwe lewe.pdf
Adobe Acrobat document [239.8 KB]
As die deure toegaan.pdf
Adobe Acrobat document [103.8 KB]
Soek God op die regte plek.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Terug na God - die nuwe begin.pdf
Adobe Acrobat document [152.5 KB]
Plig as ouer.pdf
Adobe Acrobat document [87.3 KB]
Gehoorsaamheid.pdf
Adobe Acrobat document [144.4 KB]
Om vas te staan in onseker tye.pdf
Adobe Acrobat document [156.6 KB]
Wag op die HERE.pdf
Adobe Acrobat document [110.2 KB]
Die ouer se taak.pdf
Adobe Acrobat document [85.0 KB]
Spreek HERE.pdf
Adobe Acrobat document [236.0 KB]
Die Boek van Beloftes.pdf
Adobe Acrobat document [146.8 KB]
Ware Vryheid.pdf
Adobe Acrobat document [159.5 KB]
Goddank - ook die God van Isak en Jakob.[...]
Adobe Acrobat document [181.2 KB]
Die lewende God bied lewende hoop.pdf
Adobe Acrobat document [152.7 KB]
Selfverwesenliking deur Godsvrug.pdf
Adobe Acrobat document [238.8 KB]
Saggéüs ontmoet Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [153.8 KB]
Waar is God.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]
Regte verhouding tot God en jou naaste.p[...]
Adobe Acrobat document [149.3 KB]
Die eis van die liefde.pdf
Adobe Acrobat document [145.3 KB]
Die Huwelikslewe.pdf
Adobe Acrobat document [148.6 KB]
Die krag van dwaling om die leuen te glo[...]
Adobe Acrobat document [228.2 KB]
Geniet die lewe.pdf
Adobe Acrobat document [144.7 KB]
Geloofsekerheid.pdf
Adobe Acrobat document [150.7 KB]
Diens van barmhartigheid - van verste to[...]
Adobe Acrobat document [152.8 KB]
Erns vandag met die oog op die Ewigheid.[...]
Adobe Acrobat document [358.1 KB]
Afhanklik van God.pdf
Adobe Acrobat document [154.8 KB]
'n Lewende Kerk.pdf
Adobe Acrobat document [88.2 KB]
Die Hemelse Troongesig.pdf
Adobe Acrobat document [141.4 KB]
'n Christen is nie besorg nie.pdf
Adobe Acrobat document [154.2 KB]
Eenheid van die Heiliges.pdf
Adobe Acrobat document [74.0 KB]
Brandend vir Jesus.pdf
Adobe Acrobat document [149.1 KB]
Diensbaarheid.pdf
Adobe Acrobat document [142.7 KB]
Jou identiteit.pdf
Adobe Acrobat document [148.9 KB]
Vernuwing deur beslissing.pdf
Adobe Acrobat document [139.6 KB]
Wat verhinder vernuwing.pdf
Adobe Acrobat document [145.7 KB]
Betekenis van Gebed.pdf
Adobe Acrobat document [154.6 KB]
Die woestyn.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Wedergebore.pdf
Adobe Acrobat document [245.0 KB]
Verlange na die paradys.pdf
Adobe Acrobat document [148.4 KB]
Toewyding aan God.pdf
Adobe Acrobat document [224.9 KB]
Klein dogtertjie in die Vreemde.pdf
Adobe Acrobat document [144.9 KB]